woordenlijst: antropologie I

Hoofdstuk 1: Inleiding Antropologische filosofie

Filosofische antropologie: vanuit je verstand de mens proberen te doorgronden.
Psychologie: Het innerlijke leven: kennen, voelen, streven en het gedrag van de mens.
Biologie: leer over levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen.
Medische wetenschap: over ziektes en afwijkingen die invloed hebben op het menselijke functioneren, zowel lichamelijk als psychisch, met als doel: gezondheid of het verzachten van symptomen of het voorkomen van ziekte e.d.
Psychiatrische wetenschap: is letterlijk: geneeskunde van de ziel; het gaat om preventie [voorkomen], onderzoek, diagnostiek en behandeling [therapie] met als doel: verlichting van lijden en zo mogelijk vergroten van het welbevinden.
Sociologie: over het menselijke gedrag en ruimer over de sociale, politieke, religieuze en economische aspecten van de samenleving, met als doel vooral de inrichting, de veranderingen en de sociologische problemen in kaart te brengen. Voorbeeld van dit laatste punt de zogenaamde multiculturele samenleving.
Artificiële intelligentie: onderscheiden van wezenlijke inhouden van [veel] verstand; artefact is letterlijk: kunstmatig gemaakt.
Ontrafelen. Uit elkaar halen van in dit geval intelligentie.
Geesteswetenschappen: de geestesproducten van de mens: talen; geschiedenis; filosofie; muziek; cultuur; kunst en theologie.
Geschiedenis: feiten en gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis.
Literatuur: het geheel van teksten waarvan geoordeeld wordt dat ze wereldwijd waarde hebben.
Theologie: godsleer of godgeleerdheid; hoe mensen en [heilige] geschriften over God en goeden schrijven en spreken.
Objectiviteit: op feiten gericht; zonder persoonlijke invulling.
Sciëntisme: natuurwetenschap is de basis van alle uitleg over de wereld en het menselijke leven.
Polemiek: discussie, debat.
Medium: overdragen van kennis door bemiddeling, communicatie.
Metafoor: beeldspraak gebaseerd op vergelijking, waarbij een woord in een niet letterlijke betekenis wordt gebruikt.
Tabula rasa: onbeschreven blad, er is geen sprake van aangeboren kennis.
Enkelvoudige metafoor: één betekenis
Meervoudige metafoor: verschillende betekenissen
Intuïtie: vorm van direct weten zonder dat men dit beredeneerd heeft.
Determinatie: identificeren; vastleggen
Religie: één van de vele vormen van zingeving; het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat.

Hoofdstuk II: Verstand, Intuïtie en gevoel

Onbewuste: alles wat wel in mijn denk- en gevoelsysteem aanwezig is, maar waar ik mij niet van bewust ben.
Substantiedualisme: lichaam en geest staan los van elkaar.
Epifenomentalisme: het mentale of geestelijke is een bijproduct van het lichamelijke.
Monistisch: alles kun je samenbrengen in één principe [denken, voelen, handelen].
Eliminatief materialisme: teruggebracht tot materie, lichaam; geen geest.
Substantie monisme: één dieperliggende substantie waarvan geest en lichaam onderdeel zijn.

Hoofdstuk III: Embodied mind

Embodied mind: Geest en lichaam zijn te vaag, alle processen hebben effect op de hersenen, darmen, zenuwen, hormonen, bloeddruk, hartslag, huidweerstand enz.
Plato: Griekse filosoof die het lichaam zag als de kerker van de ziel.
Neurowetenschappen: gaat over alle onderdelen van het zenuwstelsel.
Functionalisme: kijkt enkel naar de functies van een bepaald systeem, bijvoorbeeld een computer. Er is geen sprake van zelfwaarneming omdat het lichaam niet belangrijk hoeft te zijn, het gaat om het proces.
Emerging property: komt voort uit een vorm van zelforganisatie, bijvoorbeeld groepsgedrag.
Connectionisme of embodied intelligence: lichaam is centrum van ordening en activiteit. Het orientatiepunt voor beschrijving van de beleefde werkelijkheid.
Computationele model: gaat uit van het brein [cognitivistisch].


Plaats een reactie:Lodewijk Den Breejen
Lodewijk Den Breejen

Woordenlijst bij hoofdstuk 1,2 en 3