John Wesley.

John Wesley was an Anglican minister (until the day he died), a founding member of a group that came to be called Methodist, a great revivalist, and an avid defender of Arminian Theology. Shortly after Wesley and his small band of friends began to meet at Oxford to read the Church Fathers, pray, study scripture and fast, they began receiving criticism from 'outsiders' (mostly the religious elite) and terms such as 'Holy Club', 'The Enthusiasts', 'The Reforming Club' or 'The Methodists' was used to describe them with the intent to be derogatory (Wesley always embraced those terms, and Methodist stuck).

Wesley wrote a letter on October 18th, 1732 that opposition to their gatherings increased with people requesting know on what grounds 'the Holy Club' was gathered, visiting the prisons or helping the poor and sick. In response Wesley writes, "we proposed to our friends or opponents, as we had opportunity, these and the like questions:"

Manifest

Eerste Kamerlijsttrekker Roel Kuiper heeft samen met André Rouvoet en de twaalf provinciale lijsttrekkers een politiek manifest opgesteld dat uiteenzet waar wij als ChristenUnie voor staan. Lees het manifest op http://verkiezingen.christenunie.nl/manifest en deel deze link met anderen.

Samengevat: De ChristenUnie staat uit overtuiging voor een sterke samenleving en een rechtvaardige overheid. Wij zetten ons in voor een samenleving die niet kil, maar krachtig is (naastenliefde), wij strijden tegen alles wat de samenleving rot maakt (gerechtigheid) en wij zijn zuinig op ons mooie land (rentmeesterschap).


Verkiezingsprogramma ChristenUnie Helmond is uit: https://helmond.christenunie.nl/l/library/download/1149774 

Datum: 16 september 2015

Geacht college van B & W en Gemeenteraad van Helmond

De huidige vluchtelingenproblematiek raakt ons allemaal. Op steeds meer plaatsen in het land ontstaan er initiatieven of zijn reeds in uitvoering. Helmond is een sociale en open stad waar niemand wordt uitgesloten. Helmond is ook centrumstad van de Peel en heeft daarmee een voorbeeldfunctie. Tot op heden hebben wij geen informatie of signalen gekregen vanuit de Helmondse politiek dat u deze handschoen oppakt. Het is te weinig om dit over te laten aan de Metropoolregio Eindhoven [MRE]. Er is immers op de kortst mogelijke termijn opvang en ondersteuning nodig in deze crisissituatie. Helmond als 2e stad van Zuid-Oost Brabant moet zijn verantwoordelijkheid nemen en een aandeel leveren in de opvang van de vele vluchtelingen. Zoals andere steden al doen.

Maandag 16 maart 2015

Ik bereid me voor op de verkiezingen van de Provinciale Staten 2015. De kogel is door de kerk en ik weet op wie ik stem.
Ik stem op een nette politieke correcte partij op wie ik nog nooit heb gestemd.
Het is een religieuze partij en ze kan het geweten vormen voor rechts Nederland vooral in gedoogbeleid op het gebied van hasj en op het gebied van abortus.
Welnu, ik stem ChristenUnie, lijst 14 van de verkiezingen in Noord-Brabant, omdat deze partij nooit afbrekend is maar constructief meedenkt met de regeringspartijen. Zijn ze dan het er nog niet mee eens, dan stemmen ze tegen.
Verder heeft ze ook linkse standpunten indien die redelijk zijn. Het is een partij voor het milieu, ze willen het liefst dat de economie alleen nog maar groeit als het ecologisch verantwoord is, en ze willen dat er voor de sociaal zwakkeren zo goed mogelijk gezorgd wordt.
Ze zijn tegen de verruwing van spreektaal in de politiek en verafschuwen het opkomend fascisme.

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber bezoekt Zuidoost Brabant over A67

Op dinsdag 17 februari presenteert gemeente Eindhoven een alternatief voor 'De Ruit' Eindhoven aan een ChristenUnie-delegatie die op werkbezoek is in Eindhoven. De delegatie bestaat onder andere uit Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid), Hermen Vreugdenhil (lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen), Hans Janson (ChristenUnie Eindhoven), Aaldert van der Vlies (ChristenUnie Best) en Lodewijk den Breejen (ChristenUnie Helmond).

Na het afketsen van de plannen voor 'De Ruit' in de Tweede Kamer in november vorig jaar, heeft de minister als alternatief gegeven om te investeren in de A67 (en A58). Nu lijkt de noodzaak van deze investering minder urgent geworden, maar voor een goede bereikbaarheid, doorstroming van de regio en de regionale economie is een duurzame oplossing van essentieel belang.

Jannie Visscher, wethouder in Eindhoven, zal ingaan op de verbreding van de A67. Daarnaast zullen Frans van Zeeland, wethouder in Laarbeek, en Arjen van Halem, Platform Noordoostcorridor, een korte presentatie geven.

Het werkbezoek is georganiseerd door de gemeente Eindhoven en ChristenUnie Eindhoven. De presentatie begint om 13.30 uur in het Best-Western Hotel Nobis (Nobisweg 1, naast de A67 afslag 36). Om ongeveer 14.45 uur is er een persmoment georganiseerd en zullen de politici een statement geven, kunt u vragen stellen, interviews afnemen en/of foto's maken.

Een eerlijk verhaal van Arjen Vos en Hans Vermeeren in het ED d.d. 14 maart j.l. en dat is te prijzen! Er zitten echter wel enkele kronkels in. Genoemde journalisten zeggen zelf dat ze zwevende kiezers zijn geworden en daarmee aangevend dat ze potentiele partijhoppers zijn. Als dan vervolgens een politicus dit doet is dit ineens twijfelachtig; fout of in ieder geval ongeloofwaardig. Vervolgens betrekken deze journalisten Martin Dekkers [oud raadslid D66] en Lodewijk den Breejen [oud raadslid PVDA en oud-waarnemend voorzitter van de gemeenteraad] bij de bijna afgelopen bestuursperiode, terwijl wij daar part nog deel aan hebben. Volgens het tussenkopje zijn wij actief op de transfermarkt en bij de voetballerij! Blijkbaar mogen journalisten wel als burger blijven denken en wij hebben dit recht niet, onder het motto van ééns PVDA altijd PVDA en ééns D66 altijd D66! Net als Jan Pronk heb ik op principiële gronden in een open brief aan destijds- partijvoorzitter Ploumen aangegeven dat de PVDA geen respect meer heeft voor minderheden [in dit geval het Jodendom]; ontwikkelingssamenwerking in de handel doet en dus neoliberaal is geworden. Een reactie bleef uit. Uit voorgaande heb ik mijn conclusies getrokken en heb mijn lidmaatschap opgezegd. Ik was destijds al drie jaar dubbel lid, naast PVDA ook CU, als burger toch een mensenrecht? De leden van de ChristenUnieHelmond hebben mij later - in oktober 2013- unaniem gevraagd als lijsttrekker. Als gelovig mens -actief lid van de H. Lambertusparochie- ben ik om zo te zeggen thuis gekomen, in een politieke partij die geloof een stem wil geven. Het doet mij verdriet om weggezet te worden als partijhopper terwijl ik deze periode helemaal niet in de raad heb gezeten en ook niet in de vorige periode met ruzie ben weggegaan. Ik herken mij ook niet in de analyse dat ik bij de oude bestuurscultuur zou horen, deze week heb ik namens de ChristenUnie samen met D66 en Groen Links nog nadrukkelijk gekozen voor een informateur in plaats van de grootste partij de vrije hand te geven na 19 maart. Voorwaar vernieuwend! Tenslotte een reactie naar Hans Vermeeren: blanco stemmen helpt partijen die de trouwste aanhang hebben, dus indirect kun je dan zomaar op SP, CDA of ChristenUnie gestemd hebben.

Lodewijk den Breejen
Politiek leider ChristenUnieHelmond

Onderwerp: Re: Nieuwjaarsbijeenkomst

Datum: donderdag 2 januari 2014 15:56

Geacht college,

Dank voor uw snelle reactie, wij zullen uw antwoord plaatsen naast de brief van ons die wij ook wereldkundig hebben gemaakt.
Onze reactie was dus op onderdelen niet correct, waarvoor excuses.
We hebben echter wel een reactie gehad van een organisatie dat er slechts 2 personen mochten komen en diverse burgers die het ook niet wisten! Dus we staan in onze verwarring niet alleen, dit wordt temeer in de hand gewerkt omdat er sprake is van een sluitingstermijn!
Ik wil ons dan alsnog aanmelden en zal daarvoor morgen het TheaterSpeelhuis bellen,

Geacht college en gemeenteraad van Helmond,

Helmond: 1 januari 2014
Onderwerp: Gelimiteerde nieuwjaarsreceptie

Met grote verbazing hebben wij vandaag ontdekt dat wij als ChristenUnieHelmond, en met ons vele Helmondse burgers, niet welkom zijn op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Helmond.

No. I - september 2013

Voor: bestuur; gebedshuis, [aspirant] leden; [mogelijke] sympathisanten & media

Onderwerp: Project: fietspad wel/niet afsluiten voor auto's

Helmond, 4 augustus 2013

Geacht College,

Onlangs werden wij attent gemaakt op enkele gevaarlijke verkeerssituaties in de wijk Rijpelberg. Diverse klachten hebben ons bereikt van het Jan Bungenershof en van de hoek Hollandhof 14 en aan de overzijde Jan van Vlissingenhof 49 waar de paaltjes zijn weggenomen door de Gemeente Helmond en volgens een klager ook niet teruggezet worden, want er was sprake van een project, verdere uitleg kreeg de man niet.

Daarop hebben wij telefonisch contact met u opgenomen en hebt u toegezegd de 12e augustus te reageren per telefoon, waar wij op zich akkoord mee zijn. Maar dit riep bij nader inzien toch de vraag op of dit project wel/niet afsluiten van wandelpaden/fietspaden enkel in Rijpelberg loopt of ook elders in de stad.
Zo ja, waar, en wat zijn daar dan de bevindingen?

ChristenUnie overweegt lijst in Helmond

door Hans van de Ven

e-mail: h.vdven@ed.nl

HELMOND - Op het stembiljet voor de raadsverkiezing in Helmond zou volgend jaar zomaar de naam van Lodewijk den Breejen kunnen prijken. Het voormalig PvdA- raadslid onderzoekt de mogelijkheid om met de ChristenUnie mee te doen. In december neemt het regiobestuur de beslissing of de partij een gooi naar Helmondse raadszetels gaat doen.
Zuidoost-Brabant is van oudsher geen ChristenUnie-regio. "Alleen in de Eindhovense raad heeft onze partij al een keer gezeten. Bij de vorige verkiezingen haalden we het net niet", zegt Den Breejen. "Het bestuur wilde inzetten op Eindhoven en Best en vroeg of er verder iemand geïnteresseerd was. Toen heb ik aangegeven wel wat voor de ChristenUnie in Helmond te willen doen. Ik mag nu kijken of ik hier een fractie kan vormen. We denken daarbij aan een lijst met tien namen." Met Den Breejen zelf als lijsttrekker? "Dat is geen uitgemaakte zaak. Voor mij pleit dat ik veel ervaring en kennis heb. Tegen mij pleit dat ik een enorme geschiedenis meedraag. Het kan ook zijn dat we kiezen voor een jong talent, met mij op de achtergrond. Maar andersom kan ook. Ik weet dat je de eerste vier jaar nodig hebt om goed ingevoerd te raken. Een ander zou dan als burgercommissielid kunnen warmdraaien."

Artikel Meepraten ja, invloed nee!

Met belangstelling volg ik de dialoog tussen ir. J. van den Graaf en ds. At Polhuis over de christelijke inbreng heden ten dage in de PVDA. En ik moet zeggen beide hebben vanuit hun eigen gezichtspunt grotendeels het gelijk aan hun kant. Ir. Van den Graaf zegt terecht dat de landelijke PVDA ver is weggedreven van de ideologische basis die destijds door Willem Banning is gelegd. De doorbraakmensen van destijds zoals Buskes en Ruitenberg zouden de huidige Tweede Kamerfractie niet meer kunnen volgen, denk hierbij aan de opstelling van Cohen en Martijn van Dam met betrekking tot het beoogde verbod op ritueel slachten. Vermeend dierenleed ging hier voor op eeuwenlang respect voor religieuze minderheden. Dat de Eerste Kamer dit corrigeerde is slechts een voetnoot en waarschijnlijk van tijdelijke aard.

Anderzijds heeft ds. At Polhuis gelijk als hij stelt dat hij volop kan meepraten, maar daarbij denkt hij waarschijnlijk vooral aan de lokale politiek waar hij als fractievoorzitter van zijn fractie Rotterdam/IJsselmonde natuurlijk ook een grote inbreng heeft. Dan kun je als je wilt iets doen tegen de uitbreiding van koopzondagen et cetera. Maar of hij landelijk wat in de melk te brokkelen heeft is zeer de vraag. Ideologisch staat de PVDA steeds dichter bij Groen Links en D66 en sinds kort ook bij de VVD!

De Tweede Kamer verkiezingen van 12 september 2012 hebben een verrassende uitkomst. Niet zo zeer de winnaars en verliezers, met uitzondering van de PVV misschien, maar wel de grote zetelwinst voor VVD en PVDA. Die is enorm. Samen respectievelijk 41 en 38 zetels , maakt 79 Kamerzetels, royaal over de helft! Het "rode gevaar" kan nu samen met "de partij van stagnatieregering" zo omschreven ze elkaar, een meerderheidskabinet volgen. D66 dat zo graag mee wil regeren is niet nodig, ook het CDA grijpt ernaast. Alleen als men de oude verdeling van de zetels in de Eerste Kamer meetelt komen deze partijen aan zet. Maar met wisselende meerderheden komen ze er echt wel uit. De ene keer kan het CDA niet tegen stemmen; op PVDA-dossiers kunnen Groen Links en de SP dit niet maken. Daarnaast zijn er nog de ChristenUnie en de SGP die elk wetsvoorstel puur inhoudelijk zullen beoordelen. Dus die twee partijen hebben de dure plicht eruit te komen. In het belang van hun eigen geloofwaardigheid maar eerst en vooral in het landsbelang.

Opinie ChristenUnie in ND: Meer hulp voor hetzelfde geld

vrijdag 30 maart 2012
Bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is lekker makkelijk. Het Malieveld of het Binnenhof stroomt toch niet vol met protesterende Afrikanen. Maar we mogen niet de rekening van de financiële crisis eenzijdig bij de allerarmsten in de wereld neerleggen. Zij zouden extra hard getroffen worden, terwijl ze deze crisis niet hebben veroorzaakt.
Als partijen als de VVD en de PVV zich al niet aangesproken voelen door Bijbelse noties als "rechtdoen aan de armen," laten zij zich dan wel realiseren dat het verdere isoleren van ontwikkelingslanden deze landen alleen maar instabieler maakt. Ook vergroot het de kans op terrorisme, piraterij en toenemende migratie naar het Westen. De rekening hiervoor zal uiteindelijk veel hoger zijn dan wat duurzame ontwikkelingssamenwerking ons nu kost.

Ik ben wel een voorstander van een discussie over hoe het budget voor ontwikkelingshulp beter en effectiever besteed kan worden. Wat kan er anders?

Geloven, durven, doen is het motto dat de ChristenUnie dit jaar boven haar werk schrijft. Ik ben blij met dat motto. Telkens opnieuw kom ik mensen tegen die tot bijzondere en moedige daden komen omdat ze ergens in geloven. Pasen nadert, het feest waarop u en ik stilgezet worden bij de ultieme genade van God in het offer van Zijn Zoon. Tegelijk bepaalt dat feest ons bij de hoop omdat zelfs de dood niets meer in te brengen heeft tegenover Gods liefde voor ons mensen. Dat geloof geeft ons de moed en de passie om ons in te zetten. Maar ook de hoop dat onze inspanningen Gods Koninkrijk dichterbij brengen in ons land. Ik wens u die hoop voor alles toe!

In verbondenheid met u door het geloof in de opgestane Heer.

Arie Slob - Fractievoorzitter ChristenUnie

Reformatorisch Dagblad d.d. 21 november 2011

SLOB geen man van dubbele bodems

Door: Addy de Jong

Wie meer wil weten over de drijfveren van CUleider Slob moet het morgen te presenteren boekje van zijn hand zeker lezen. Daarin laat de bescheiden politicus zich, enigszins, in zijn hart kijken.

"Altijd in beweging" (uitg. Ark Media, Amsterdam) is een pennenvrucht primair bedoeld voor de eigen achterban. En verder voor iedereen die meer wil weten over de nieuwe CU-leider Slob. Want ja, Rouvoet, bij hem hadden veel mensen inmiddels een beeld. Maar Arie Slob, wie IS dat eigenlijk? , Wie uit is op grote politieke onthullingen zal na lezing van Slobs wederwaardigheden in de landspolitiek (vanaf 2001, toen hij Kamerlid werd, tot heden) misschien teleurgesteld zijn. Zeker, het als een soort dagboek opgezette verhaal geeft een aardig overzicht over tien jaar ChristenUnie aan het Binnenhof. En inderdaad, hier en daar kleurt het eerder bekende informatie verder in.

Reactie ChristenUnie n.a.v. uitslag Eerste Kamerverkiezingen

23 mei 2011 Arie Slob, fractievoorzitter van de tweedekamer fractie van de ChristenUnie, 'Een teleurstellende uitslag. We hadden graag die derde zetel gehad. We meenden daar ook op te kunnen rekenen vanwege onze grotere rest en de wijze waarop we daar sinds jaar en dag in relatie met de SGP mee omgaan. De SGP heeft ervoor gekozen de omgang met VVD en PVV te prefereren. Dat recht hebben ze, maar het betekent wel een breuk met de omgang die wij in de EK al decennialang hebben. Op basis daarvan behaalde de SGP met onze steun in 2007 nog haar tweede zetel. Nu maakt men met voor ons weinig overtuigende argumenten een andere keuze. Het is niet anders.'
Roel Kuiper, 'Onze beide senatoren zullen in de komende jaren de politieke boodschap van de ChristenUnie in de EK vertolken. Dat zullen zij - net als de ChristenUnie-parlementariers in de TK - met een open houding richting het kabinet doen.'

Trouw 14 mei 2011
Lex Oomkes en Ingrid Weel

INTERVIEW - De wisseling van de wacht zal geen ingrijpende gevolgen hebben voor de koers van de ChristenUnie. Arie Slob, die vandaag op een partijcongres in Ede het politieke leiderschap overneemt van André Rouvoet, predikt geen revolutie. Het uitgangspunt is en blijft vanuit het christen zijn iets doen voor de samenleving.

Nederlands Dagblad 24 maart 2011

ChristenUnie moet Henk en Ingrid weer serieus nemen

De ChristenUnie moet "Henk en Ingrid" serieuzer nemen. Niet zoals de PVV dat doet, maar op een manier die hun belangrijke maatschappelijke bijdrage erkent. Het is nu te veel een partij met idealen die door hoger opgeleiden worden gekoesterd.

Naar mijn indruk staat de ChristenUnie op een historisch keerpunt: blijft zij zich opstellen als een traditioneel verzuilde partij (zoals de SGP)? In dat geval zal zij zich tevreden moeten stellen met een kleine, trouwe, maar op termijn ook slinkende aanhang.

Het alternatief is dat de ChristenUnie zich verbreedt tot een partij die gebaseerd is op een aantal duidelijk christelijke waarden, maar zonder zich expliciet als een partij van gelovige christenen te afficheren. Het profiel kan dan niet langer gebaseerd zijn op een christelijke partijcultuur (met gebed en evangelische gezangen bij de opening en sluiting van vergaderingen) of op de traditioneel christelijk-ethische issues (abortus en euthanasie). Ook zal men zich van morele oordelen over homoseksualiteit moeten onthouden. In plaats daarvan zal men een duidelijk christelijk geïnspireerde, maar veel breder wervende politieke filosofie moeten omarmen op basis waarvan men de eigen standpunten kan beargumenteren. Met deze tweede optie zet de ChristenUnie de binding met haar eigen trouwe achterban ongetwijfeld enigszins onder druk, maar in de zekerheid van het feit dat die achterban toch al steeds ontrouwer werd en steeds eigenzinniger gaat stemmen.

Nederlands Dagblad, 26 april 2011

ChristenUnie moet christelijk-sociaal blijven

De ChristenUnie moet niet toegeven aan de druk om een scherp christelijk-sociaal profiel op te geven.

Dat stelt J.P. de Vries, oud-senator voor de ChristenUnie en voormalig hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, in een opinieartikel op de website 'Opunie'.

De Vries stelt dat de sfeer in de politiek op dit moment onversneden rechts is. In dat politieke klimaat raken 'wezenlijke Bijbelse waarden' in de knel. Opkomen voor de bescherming van Gods schepping, voor vreemdelingen en mensen met een handicap, voor de armen in de wereld geldt voor velen tegenwoordig als links. Bij het verdedigen van die waarden moet de 'ChristenUnie maar niet schrikken als zij als links wordt bestempeld'.

Nederlands Dagblad, 9 mei 2011

Waar blijft de unie van alle christenen?

De ChristenUnie wil graag meer rooms-katholieke stemmers. Maar dan is het aantreden van Arie Slob als nieuwe politiek leider misschien een goed moment om de discussie aan te gaan over de grondslag. Waarom niet de geloofsbelijdenis van Nicea in plaats van de Heidelbergse Catechismus?

De ChristenUnie vist, vooral in electorale tijden, graag in de vijver van het katholieke bevolking. Keer op keer blijkt dat veel katholieken zich erg aangetrokken voelen tot het sociaal-conservatieve gedachtegoed van deze partij. De partij heeft voor hen aantrekkelijke standpunten rond ethische kwesties als abortus en euthanasie, zorg voor de zwakkeren in de samenleving en de openlijke belijdenis van een duidelijk christelijke inspiratie. Veel katholieken voelen zich niet meer vertegenwoordigd door het CDA. Toch is de stap om op de ChristenUnie te stemmen, laat staan lid te worden, voor velen van hen nog een stap te ver. En dat is jammer voor de christelijk geïnspireerde politiek van Nederland.

De reden voor deze katholieke huiver is de grondslag van de CU. Daarin staat onder andere: "Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, die door de Drie Formulieren van Eenheid wordt nagesproken en die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat."