Verkiezingsprogramma Helmond GR2022

Basisprogramma 2022-2026 

Inleiding

ChristenUnie, partij in de samenleving en partij van samenleving

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in de Gemeente Helmond. De ChristenUnie Helmond, een lokale afdeling die functioneert onder verantwoordelijkheid van de Vereniging ChristenUnie Oost-Brabant en daarmee ondersteuning in input ontvangt vanuit de provincie, heeft in haar verkiezingsprogramma 3 pijlers voor haar politieke strevingen:dienstbaar zijn; vrijheid van mening/geloof en waardevol leven.

Een samenleving met toekomst

Nog steeds voelen we de gevolgen van de coronacrisis. Veel inwoners ervaren nog dagelijks de fysieke impact van COVID-19. Economisch zijn er grote klappen gevallen en de maatregelen hebben bij jong en oud sociale en psychologische sporen achtergelaten. De polarisatie is toegenomen. We konden elkaar niet ontmoeten en elkaars mening nuanceren.

Ook in de gemeente Helmond is er teleurstelling in de samenleving en in de overheid. Mensen voelen zich niet begrepen, niet gezien en soms zelfs helemaal klemgezet.

De ChristenUnie is zich van deze dingen bewust en ziet dat de manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven ter discussie staat.

Gelukkig hebben we ook gezien dat als het erop aankomt we in de gemeente Helmond oog voor elkaar hebben. Dat we in staat zijn om elkaar op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’

Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Ondanks de grote financiële uitdagingen presenteren we ons verkiezingsprogramma vol plannen voor Helmond die laten zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt: Wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van Helmond, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping.

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor de gemeente Helmond.

De politici van de ChristenUnie maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.

Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren. En de overheid beschermt de ruimte waarbinnen mensen vrede kunnen stichten.

Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.(Jeremia 29:7)

De ChristenUnie heeft dus een sterk en uniek antwoord op vragen over ‘links of rechts’ en over de rol van de overheid. Tussen een daadkrachtige overheid en draagvlak in de samenleving zoekt de ChristenUnie naar gemeenschappen om die te stimuleren in beweging te komen.

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale standpunten zijn niet zomaar opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom).

Van christenen voor alle mensen

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de gemeente Helmond. Doe met ons mee!

SPEERPUNTEN:

De ChristenUnie wil aansluiten bij het huidige beleid, de afgelopen collegeperiode, en zal deze ingezette weg met een nadruk op milieu, draagkracht, armoedebeleid, daklozenbeleid, ruimtelijke ordening mee vorm willen geven.

Ons motto is: Samen Recht Doen.

Als we ergens kritiek op hebben is het vooral de afstand tussen stadsbestuur en haar burgers.

SAMEN:

Dichter bij de mensen gaan staan m.b.t. speerpunten per wijk, zonnepanelen op goede plaatsen, geen verschil maken met onderhoud van wegen, wijkinitiatieven serieus nemen met een eigen budget.

RECHT:

Eerlijke verdeling van voorzieningen over de stad.

Versteviging van wijkvoorzieningen. Er is teveel gesloten.

Versterking stadshart. De mensen hebben recht op een goed stedelijk winkel- en uitgaansgebied.

DOEN:

Voedselbank initiatieven: dat dit ondersteunt wordt voor mensen die het echt nodig hebben, dat daar met voldoende aandacht en middelen naar gekeken en ondersteund wordt. SuperSociaal blijft nodig en moet versterkt worden. In het verlengde ook andere initiatieven op dat gebied, zoals Caritas0492 in de Jozefkerk, Pauluskerk en Wijkcentrum De Brem ondersteunen. Voor sommige mensen blijft het lastig om ergens naartoe te gaan, of om ergens aanspraak op te maken, terwijl ze het wel hard nodig hebben.

 De bossen zoveel mogelijk behouden en ook groen houden. Kritisch blijven op kappen van bomen. Tevens goed begaanbaar met goede "onverharde" paden, zodat mensen daar vaak naartoe kunnen en voldoende plaats is. Daarnaast, maar daar staat ook al iets van in, dat er zoveel mogelijk groen blijft in de wijken, met voldoende struiken/bomen/planten e.d. ,daar waar het kan langs de wegen, parken zoveel mogelijk groen houden en andere open gebieden, niet alleen gras, maar méér struiken/bomen/planten, dat doet het beter voor het milieu dan alleen gras.  Verkiezingsbeloften uitvoeren. Papier is geduldig. We kunnen dit natuurlijk niet alleen, samen met anderen realiseren.

Inhoudsopgave

Inleiding ...............................................................................................................................    1

Een samenleving met toekomst ........................................................................................   2

Van christenen voor alle mensen ......................................................................................   3

Inhoudsopgave ....................................................................................................................    5

Hoofdstuk 1 Betrouwbare overheid ...................................................................................  7

1.1 Vertrouwen .......................................................................................................................  7

1.2 Duurzame Ontwikkelingsdoelen ....................................................................................  8

1.3 De gemeente, dat zijn we samen ................................................................................... .8

1.4 Financiën ........................................................................................................................... 10

Hoofdstuk 2 Veiligheid .......................................................................................................     12

2.1 Een veilige samenleving ....................................................................................................12

2.2 Drugs en drank .................................................................................................................. 13

2.3 Prostitutie ..........................................................................................................................  14

2.4 Mensenhandel en uitbuiting .............................................................................................15

2.5 Radicalisering .............................................................. 

2.6 Ondermijning: verwevenheid tussen boven- en onderwereld .................

2.7 Veiligheid, kindermishandeling en huiselijk geweld ........................................................15

Hoofdstuk 3 Energie, klimaat en milieu .............................................................................      16

3.1 Betaalbare en klimaatvriendelijke energie en warmte ....................................................16

3.2 Klimaatadaptatie en Natuurbeleid ......................................................................................19

Hoofdstuk 4 Zorg................................................................................................................           20

4.1 Volksgezondheid ................................................................................................................     20

4.2 Zorg voor inwoners in kwetsbare situaties .........................................................................20

4.3 Mantelzorgers ....................................................................................................................      21

4.4 Vrijwilligers ........................................................................................................................        21

4.5 Iedereen telt mee en doet mee ...........................................................................................  22

4.6 Langer zelfstandig ..............................................................................................................      22

4.7 Ouderen ............................................................................................................................         22

4.8 Verslaving .........................................................................................................................          23

4.9 Opvangvoorzieningen .........................................................................................................     23

4.10 Zorg voor vluchtelingen ....................................................................................................     23

Hoofdstuk 5 Gezin, jeugd en onderwijs .............................................................................          25

5.1 Ondersteuning van kinderen en jongeren ............................................................................25

5.2 Onderwijs ..........................................................................................................................         26

Hoofdstuk 6 Economie .......................................................................................................            28

6.1 Duurzame werkgelegenheid ................................................................................................   28

6.2 Werken en rusten ..............................................................................................................       30

6.3 Recreatie en toerisme ........................................................................................................      30

6.4 Bloeiende binnensteden .....................................................................................................    30

6.5 Waardering van voedsel .....................................................................................................     30

6.6 Gezonde agrarische sector ..................................................................................................   31

Hoofstuk 7 Meedoen op de arbeidsmarkt ..........................................................................        31

7.1 Aan het werk .....................................................................................................................        32

7.2 Armoede en preventie ........................................................................................................     34

Hoofdstuk 8 Wonen en ruimte ...........................................................................................           36

8.1 Wonen ..............................................................................................................................           36

8.2 Ruimte ..............................................................................................................................           39

Hoofdstuk 9 Mobiliteit ........................................................................................................             41

9.1 Voetgangers ......................................................................................................................          41

9.2 Fiets ..................................................................................................................................            41

9.3 Openbaar vervoer ........................................................ 

9.4 Parkeren ..................................................................... 

9.5 Verkeersveiligheid ........................................................ 

9.6 Automobiliteit .............................................................. 

Hoofdstuk 10 Kunst, cultuur en sport ................................................................................             43

10.1 Kunst en cultuur...............................................................................................................           43

10.2 Sport ...............................................................................................................................              44


Hoofdstuk 1 Betrouwbare overheid

Waar staat de ChristenUnie voor?

Onze gemeente Helmond vormt pas een echte samenleving als mensen elkaar zien en helpen, verbinding zoeken en over verschillen praten. Dat is het principe waarop onze democratische rechtstaat is gebouwd. We kunnen alleen vredig samenleven als we – ondanks alle verschillen – onze basiswaarden op handen én in onze harten dragen.

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die het werk is van inwoners en maatschappelijke verbanden samen.

De gemeente heeft vooral als taak de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. De menselijk maat, dát past bij de ChristenUnie, dát past bij de gemeente Helmond. In het leven van alledag in ons werk, in ons gezin en in de zorg van de gemeente voor de inwoners.

Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En voor mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet. Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, gezondheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert.

De gemeente neemt de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke verbanden in Helmond niet over. Maar zij beschermt wel hun ruimte om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen en ondersteunt hen daarbij.

1.1 Vertrouwen

Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap de basis vormen voor een bloeiende samenleving. Net zo belangrijk is een samenleving die zich realiseert dat een overheid niet alles kan oplossen en zelf ook verantwoordelijkheid neemt.

De ChristenUnie zet in haar werk in de gemeenteraad in op luisteren en samenwerken. Het wel of niet deelnemen in een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. Het innemen van standpunten in de raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten van de partij, die o.a. zijn vastgelegd in ons verkiezingsprogramma. Als fractie willen we betrouwbaar en constructief bekend staan in de gemeente Helmond. Vrede en recht vinden we niet alleen in woorden maar ook in onze houding en in ons handelen. De ChristenUnie wil zich daarin laten leiden door wat de Heer van mensen vraagt: Niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6:8)

De ChristenUnie wil bijdragen aan het bouwen aan vertrouwen door:

Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in de gemeente Helmond

In te zetten op goede relaties met inwoners.

Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen.

Er voor te zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden.

Te streven naar een coalitieakkoord met duidelijke afspraken maar met ook voldoende ruimte voor alle partijen om invloed op het beleid uit te oefenen.

De bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven.

Het onderwerp integriteit en transparantie continu aandacht te geven door:

Raad en college beleggen elke twee jaar een bijeenkomst over integriteit, zodat dilemma’s regelmatig besproken worden. - De burgemeester is hoeder van de integriteit en daarmee ook vertrouwenspersoon voor raad en college.

1.2 Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn 17 afgesproken wereldwijde doelen op het gebied van klimaat, armoede en onderwijs. De ChristenUnie wil dat onze gemeente deze doelen integreert in al het beleid de komende periode. Wij vinden dit heel belangrijk omdat deze 17 duurzaamheidsdoelen dé wereldwijde duurzaamheidsagenda vormen maar ook sterk vervlochten zijn met de opgaven in de gemeente Helmond. Ook onze gemeente is onmisbaar bij het behalen van de doelen!

1.3 De gemeente, dat zijn we samen

De ChristenUnie wil dat inwoners van Helmond zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken. Samen zoeken hoe we de kracht van de samenleving kunnen aanspreken om te werken aan een betere leefomgeving.

De gemeente moet op haar beurt dan wel open staan voor initiatieven van inwoners, maar ook voor initiatieven van instellingen, verenigingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op het oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert. De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijv. coöperaties en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt goede voorlichting, om minder regels van de gemeente, om minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een college en raad die durven los te laten in het vertrouwen dat de burger het oppakt.

De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, via platforms en andere organisaties voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Inwonersinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en inwonerparticipatie stimuleren wij omdat we ervan overtuigd zijn dat het goed is gebruik te maken van de kennis en ervaring van onze inwoners. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over het samenspel en de ruimte die er is voor participatie. Dat steekt nauw.

Aan de ene kant niet pas het gesprek aangaan als keuzes al gemaakt zijn maar ook geen ongecontroleerde inwonerparticipatie. Dat vraagt om duidelijke financiële en technische kaders.

In de gemeente Helmond gaan we, vanuit vertrouwen, actief werk maken van ‘right to challenge’ (uitdaagrecht). Het recht om als bewoners de gemeente uit te dagen en aan te geven dat je, bijvoorbeeld als wijk of als dorp een voorziening zelf in stand wilt en kunt houden.

De ChristenUnie wil dat continue burgerparticipatie een vanzelfsprekende en grote plaats inneemt bij de (invoering van de) Omgevingswet.

Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming moeten aanvullend zijn op het mandaat dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven. Juist bij belangentegenstellingen is het de gemeenteraad, die als hoeder van het algemeen belang, knopen doorhakt. Het lokaal bestuur blijft eindverantwoordelijk.

Betrekken van jongeren

Democratie is geen statisch begrip, maar een werkwoord. Daarom wil de ChristenUnie zich inzetten om inwoners en dus ook de jongeren in de gemeente te betrekken bij de lokale democratie. Wij vinden dat nodig omdat door samen te praten over de uitdagingen in onze gemeente, we met elkaar tot gedragen oplossingen kunnen komen.

In Helmond wil de ChristenUnie zich inzetten om de inspraak van jongeren te verbeteren. De jongerenraad is hierbij een goed middel. De beslissingen die wij nu nemen, gaan over hun toekomst.

Plannen van de gemeente moeten ook getoetst op de gevolgen voor jongeren. (generatiecheck)

Privacy

Voor een goede vervulling van de wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Het koppelen van gegevens is nodig om snel de juiste zorg te kunnen leveren. Onduidelijke privacyregels leiden ertoe dat zorgverleners de veilige kant kiezen en daarmee goede hulpverlening in de weg staan. Voor het vertrouwen in de overheid is het tegelijk van het grootste belang dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Inwoners hebben daar recht op, ze moeten daarom goed geïnformeerd zijn over wat er met hun gegevens gebeurt. Alle medewerkers van onze gemeente weten hoe ze met persoonsgegevens om moeten gaan.

Niet de angst voor boetes, maar een intrinsieke motivatie om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens moet de basis vormen voor het voldoen aan privacywetgeving.

Communicatie

Voor veel mensen wordt de samenleving complex. Veel ouderen, allochtonen en laaggeletterden vinden het vaak ingewikkeld om op tijd de juiste informatie te vinden of om bij de overheid aan te kloppen voor hulp. De ChristenUnie wil dat de gemeente Helmond haar regels zo simpel mogelijk houdt.

De ChristenUnie wil dat berichten over aanvragen en besluiten, zoals vergunningen, (bestemmings)plannen en lokale regelgeving niet alleen digitaal zijn in te zien maar ook in de lokale papieren media blijven verschijnen.

In de gemeente Helmond kunnen inwoners, naast de digitale weg, altijd bij een fysiek loket met hun vragen bij de gemeente terecht.

Wijken en buurten waarderen

De ChristenUnie waardeert het eigene van wijken. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van buurten (wijken) te betrekken bij zaken die hen raken.

De ChristenUnie gaat voor specifiek wijkenbeleid.

Voor een betrokken wijkenbeleid kiest de ChristenUnie voor het inzetten van wijkparticipatie. Dit zijn mensen die geworteld in hun wijk, met beide benen in de buurt staan en een makkelijke toegang hebben tot ambtenaren, raadsleden en wethouders.

De ChristenUnie wil wijken/buurten eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen budgetten. De kracht van de wijk is daarbij uitgangspunt.

Buurtplatforms/wijkorganen/coöperaties worden gefaciliteerd om hun belangenvertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging in de wijk moet worden aangetoond.

Voor een degelijk beleid is het noodzakelijk beleidsvrijheid te geven om kleine projecten slagvaardig te kunnen aanpakken.

Uitgangspunten:

Alle ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijv. in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer.

Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem/loket en werkt via initiatieven vanuit de wijk.

Meer vertrouwen, minder regels: Elk jaar komt het college met voorstellen voor regels die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden.

Wijken krijgen meer eigen mogelijkheden om keuzes te maken die passen bij de wijk en zo mogelijk ook eigen budgetten.

Vroegtijdig open en eerlijk inwoners betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen. Geen achterkamertjespolitiek.

Heldere procesafspraken bij burgerparticipatie.

De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners eenvoudig Nederlands.

1.4 Financiën

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Het gaat om gemeenschapsgelden, die hetzij via de afdracht van de Rijksoverheid, hetzij via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende Zaak Belasting (ozb), door onze inwoners zijn opgebracht.

In de afgelopen jaren is het takenpakket van alle gemeenten flink uitgebreid. Hierbij zijn de financiële risico’s toegenomen. De beleidsvrijheid is beperkt en door bezuinigingen van de Rijksoverheid op de uitkering uit het Gemeentefonds ligt er een grote druk op het financieel beleid. Dat betekent dat, naast het uitgangspunt dat gemeenten voldoende geld van het Rijk moeten ontvangen om hun taken goed te kunnen uitvoeren, Helmond de komende periode uitgaven en inkomsten in evenwicht moet brengen c.q. houden. De ChristenUnie dringt aan op efficiënt financieel beleid en het goed in beeld hebben en beheersen van risico’s om toekomstige generaties niet op te zadelen met de gevolgen van slecht (financieel) beleid van hun voorgangers.

Publieke middelen zijn per definitie schaars; er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen kunnen afwegen. Bij bezuinigingen wil de ChristenUnie de posten die te maken hebben met de nood van individuele inwoners, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen zo veel mogelijk ontzien. Uiteraard moet er voor mensen met weinig financiële draagkracht, maatwerk mogelijk zijn.

De afgelopen periode kenmerkte zich in sommige gemeenten door grote financiële tekorten (o.a. op jeugdzorg). Wij dringen er zo nodig via de VNG of anderszins bij de Rijksoverheid op aan om gemeenten een passende vergoeding te geven voor de taken die moeten worden uitgevoerd.

De gemeente heeft als doelstelling dat duurzaam en circulair wordt ingekocht. Keuzes en resultaten zijn meetbaar. Helmond is al Fairtradegemeente. Dat moet wel verder inhoud krijgen.

Misbruik van voorzieningen moet worden voorkomen en als dit wel gebeurt is een actieve aanpak nodig. Tegelijk verlangen we van onze gemeente dat deze naast mensen staat en maatwerk levert.

Spaarzaamheid en een zorgvuldige financiële koers zijn leidend, dus geen risicovolle investeringen.

Bij gezond financieel beleid horen voldoende reserves om calamiteiten te kunnen opvangen. Structurele uitgaven moeten met structurele middelen begroot worden en dus niet met incidentele meevallers.

Zorg voor elkaar en zeker voor onze kwetsbare medemensen staat voorop bij het maken van financiële en beleidsmatige afwegingen.

De lokale belastingdruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.

De dienstverlening van de gemeente (heffingen en leges) is zoveel mogelijk kostendekkend.

Bij problemen die de gemeentegrenzen overstijgen moet worden gezocht naar samenwerking en solidariteit binnen de regio om zo mogelijk tot financiële afspraken te komen of een gezamenlijke lobby te organiseren.

Hoofdstuk 2 Veiligheid

Waar staat de ChristenUnie voor?

Als inwoner van Helmond wilt u veilig kunnen leven. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Maar de ChristenUnie vindt ook dat de vrijheden waar we in onze gemeente van mogen genieten, samengaan met verantwoordelijkheden. Naast de wettelijke taak van de overheid zien wij een grote rol voor de samenleving. Juist ook als het gaat om veiligheid.

Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het opstellen daarvan. Juist inwoners, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en kinderen ruimte hebben om te spelen, waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten. Kortom, daar waar het op alle momenten van de dag voor iedereen veilig is om binnen en buiten te zijn. Veiligheid gaat over meer dan alleen het beschermd worden tegen geweld. Een schone en nette buurt zorgt bij veel bewoners al voor een veel veiliger indruk dan wanneer een buurt of straat er verwaarloosd uitziet. De ChristenUnie wil zich er dan ook voor inzetten dat de openbare ruimte in Helmond er netjes en verzorgd uitziet.

2.1 Een veilige samenleving

Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.

De gemeente Helmond stelt jaarlijks een integraal veiligheidsbeleid vast, dat gebaseerd is op onderzoek en ervaringen in de verschillende wijken. Betrokkenheid van inwoners en organisaties is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan.

In een veiligheidsplan staan doelen en verantwoordelijkheden van de organisaties die in samenwerking een rol spelen bij veiligheid. De ChristenUnie wil dat het integraal veiligheidsplan zo tijdig door de raad wordt vastgesteld, dat de gemeenteraad invloed kan uitoefenen op het vaststellen van de prioriteiten voor de politie.

Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en openbaar ministerie waarin gesproken wordt over resultaten. Daarbij wordt ook verslag gedaan van de inzet van mensen en middelen, onderlinge samenwerking, aanrijdtijden e.d. van politie, brandweer en ambulances. De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst.

Inwoners worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Dit kan door de inzet van Burgernet en van internet, zoals appgroepen in de wijk.

Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy) en in een goede cyclus van beleid, uitvoering en evaluatie.

De ChristenUnie stimuleert dat inwoners van Helmond gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. De mogelijkheid van het anoniem aangifte doen, biedt inwoners in sommige gevallen veiligheid, maar is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze mogelijkheid.

De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor inwoners in de wijk en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken.

Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent

Inwoners worden betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten.

De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van (anoniem) aangifte en voor goede terugkoppeling door de politie.

In wijken waar groepen jongeren georganiseerd overlast veroorzaken, wordt een groepsaanpak opgesteld. Harde kern en meelopers worden geïdentificeerd en ouders en netwerken betrokken om de overlast terug te dringen.

Betrek inwoners bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet, en Buurtpreventie Apps.

2.2 Drugs en drank

Mensen zijn geschapen door God. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij door drugs, drank, of verslaving zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt raken.

De ChristenUnie respecteert democratisch genomen besluiten zoals m.b.t. de bestaande coffeeshop maar is tegen uitbreiding naar twee of drie coffeeshops en wil het gebruik van drugs ontmoedigen en streng optreden bij overlast. Signalen uit buurt en wijk moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij aanwezige coffeeshop actief handhaven op de landelijk vastgestelde AHOJ-GI-criteria. (Verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium.) Ook moet het afstandscriterium minimaal 250 meter tot scholen blijven en wordt hier strikt op gehandhaafd.

De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is zeer kritisch over experimenten hiermee. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid naar haar burgers en specifiek de opvoeders een dubbele boodschap af.

De gemeente Helmond moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het mag niet zo zijn dat zelfs kinderen het gebruik van een pilletje normaal vinden. Het dumpen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De ChristenUnie wil dat Helmond zich in de regio/provincie sterk maakt voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken. Burgers moeten een duidelijk meldpunt hebben voor melding van drugsgerelateerde activiteiten.

Gezinnen die te kampen hebben met problemen door drugsgebruik door een of meer van hun gezinsleden moeten een eenduidig vraagpunt hebben waar zij ondersteuning vinden om het probleem onder ogen te zien en aan te pakken zonder dat het gezin uiteen valt.

De handhaving van de Drank- en Horecawet vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. De ChristenUnie is voor extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. De strijd tegen drankmisbruik voert de gemeente samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Voorlichting en educatie is daarbij van essentieel belang.

Sluitingstijden van horeca is lokaal maatwerk. Belangrijk daarbij is een totaalpakket aan afspraken met horeca, politie, hulpverlening en omwonenden.

De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet.

De gemeente Helmond maakt zich in de regio/provincie sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.

De gemeente Helmond zet zich samen met maatschappelijke partners in voor de preventie van alcohol- en middelengebruik. Niet alleen richting de jeugd, maar ook in de richting van ouders/volwassenen.

Het beleid m.b.t. casino’s en gokhallen moet terughoudend zijn. We respecteren democratisch genomen besluiten maar nieuwe vestigingen hoeven er niet te komen.

2.3 Prostitutie

Prostitutie is geen gewoon beroep. Prostitutie is ongelijkwaardig, er is bijna altijd sprake van machtsongelijkheid, economische ongelijkheid en genderongelijkheid. Daarom is de ChristenUnie tegen prostitutie.

Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone schijn.

Met de verschuiving van prostitutie van de clubs en bordelen naar het thuiswerken/via internet diensten aanbieden, neemt de onzichtbaarheid van de prostitutiebranche toe en daarmee ook de risico’s. De coronacrisis heeft deze ontwikkeling versterkt.

In het prostitutiebeleid van Helmond richten we ons op: - Analyse van huidige lokale situatie binnen de gemeente

Regulering vergunde seksbranche - Hulpverlening en positie van sekswerker - Toezicht en handhaving - Aanpak van misstanden

De mogelijkheid van het inrichten van een zgn. Overweeghuis voor vrouwen die overwegen uit de prostitutie te stappen.

2.4 Mensenhandel en uitbuiting

Mensenhandel betekent per definitie het uitbuiten van mensen. Daarbij wordt dwang, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie gebruikt.

Mensenhandel seksuele uitbuiting, bijvoorbeeld wanneer iemand onvrijwillig voor iemand anders in de prostitutie werkt.

Arbeidsuitbuiting, dat door dusdanig slechte arbeidsomstandigheden mensenrechten in het geding zijn. Onder onmenselijke omstandigheden teveel onbetaalde uren moeten werken, bijvoorbeeld als au pair, in een wasserij, kwekerij, restaurant enzovoort.

Criminele uitbuiting waarbij iemand een ander aanzet tot criminele activiteiten, bijvoorbeeld onder dwang moeten stelen, of drugs vervoeren.

De ChristenUnie wil dat onze gemeente zich, in samenwerking met andere gemeenten in de regio, actief inzet voor beleid tegen deze ernstige en complexe vorm van criminaliteit. Op die manier voorkomen we een waterbedeffect tussen gemeenten en zijn we beter in staat mensenhandel te voorkomen, te signaleren en aan te pakken.

Gemeente Helmond formuleert, op basis van onderzoek naar de verschijningsvormen, specifiek mensenhandelbeleid met daarin aandacht voor signalering, bestuurlijke handvatten om barrières op te werpen, zorg coördinatie, ketenregie. We volgen hiermee het IBP waarin staat dat elke gemeente in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel moet hebben.

2.7 Veiligheid, kindermishandeling en huiselijk geweld

Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen mishandeling. Want de gevolgen van mishandeling zijn groot. Geweld in huiselijke kring komt vaker voor dan we denken. Niet alleen kinderen maar ook ouderen en (ex-)partners zijn dagelijks slachtoffer.

Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van Helmond. Voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende, hulp en/of een veilige opvang zijn. Opvang het liefst op een plek waar alle hulp onder een dak geboden kan worden. .

De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen ouders en kind, verloskunde, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.

Ouderenmishandeling krijgt de komende periode meer aandacht. Hiervoor overlegt de gemeente met mantelzorg- en ouderenorganisaties.

Hoofdstuk 3 Energie, klimaat en milieu

Mensen zijn onderdeel van een prachtige schepping waarvan het bestaan in Gods handen ligt. We laden ons op in mooie landschappen en genieten van de wonderlijke schoonheid van bloemen, bomen, insecten en andere dieren. De ChristenUnie wil krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is naar een groene, duurzame economie die zich houdt aan de grenzen van de aarde en aan de norm van ecologische en sociale gerechtigheid.

Wij willen af van olie, aardgas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energie neutrale huizen worden de norm. Grondstoffen willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in en om Helmond. Voor deze plannen kunnen we niet zonder samenwerking met en enthousiasme van onze inwoners en onze boeren.

3.1 Betaalbare en klimaatvriendelijke energie en warmte

De ChristenUnie wil toe naar een lokaal vormgegeven energiesysteem van volledig hernieuwbare energie. De gemeente heeft de regie in deze lokale energietransitie en zorgt er ook voor dat het doel haalbaar en betaalbaar is en iedereen de overstap mee kan maken.

Energiecoöperaties en lokale initiatieven Energiecoöperaties brengen de energietransitie dichter bij de burger en maken lokaal eigendom mogelijk. Daarom willen we dat het gemeentebestuur deze coöperaties voor vol aanziet en als het nodig is praktisch en financieel ondersteunt. Dit geldt ook voor projecten voor kleinere maatregelen thuis, zoals isolatie. Een lokaal (gemeentelijk) energiebedrijf is volgens de ChristenUnie een goed idee. De gemeente ziet dan toe op een goede verdeling tussen de lasten en de lusten.

Energiehuis De ChristenUnie is voor de inzet van energiecoaches middels het Energiehuis die inwoners begeleiden bij het zetten van stappen in het verduurzamen van hun woning en inwoners helpen om de subsidiemogelijkheden optimaal te benutten. Isolatie van de woning is de eerste stap. Daarna volgen maatregelen als zonnepanelen en de inzet van warmtepomp of aansluiting op warmtenet. De gemeente ondersteunt ook de woningstichtingen voor sociale woningen en de minima in Helmond bij het verduurzamen van hun woning.

Participatie

Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden bij plannen voor energieopwekking, zoals zonne-energie en windmolens, en dat zij kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld en kan op allerlei manieren: van een gebiedsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van inwoners/coöperatie. Belangrijk is wel dat dit voor iedereen in Helmond bereikbaar is (dus ook voor inwoners met een kleinere portemonnee).

Investeren in warmtenetten De ChristenUnie wil de potentie van geo- en aquathermie benutten en steeds minder afhankelijk zijn van aardgas en houtige biomassa. Lage en midden-temperatuur warmtenetten hebben meerwaarde voor de verwarming van woonwijken. De ontwikkeling van warmtenetten vraagt echter duidelijke afspraken over de rol van betrokken publieke en private partijen, over een (gelijk) speelveld voor warmteleveranciers en transparantie.

We willen ruimte voor publieke investeringen in warmtenetten en zien een belangrijke rol voor de publieke netwerkbedrijven. Ook willen we ruimte voor participatie vanuit de buurt en voor coöperatieve modellen van warmtenetten.

Ook willen we ruimte voor participatie en zeggenschap vanuit de buurt en voor coöperatieve modellen van warmtenetten. Consumentenbescherming en keuzevrijheid staan hierbij hoog in ons vaandel.

Afscheid nemen van aardgas

Bij nieuwbouw is aardgasloos bouwen inmiddels de norm. De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een eigenaar van een bestaande woning. De gemeente Helmond speelt hier lokaal op in door te zorgen voor passende plannen.

Een inwoner van Helmond kan op 1 plek terecht, namelijk het Energiehuis voor advies ten aanzien van zowel technische als financiële arrangementen om zijn woning aan te passen.

De ChristenUnie ziet voor de gemeente een rol in het faciliteren van duurzaamheidsfondsen en duurzaamheidsleningen..

Het uitvoeringsplan om afscheid te nemen van aardgas wordt per wijk samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald.

Voorkom energiearmoede: Waar aardgas wordt vervangen door duurzame warmte, investeren we direct in isolatie zodat de energierekening omlaag gaat.

Zon op dak en laadpalen in Bouwbesluit: Opwekking van zonne-energie op daken en in gevels is een uitstekende vorm van meervoudig ruimtegebruik. Door de groei van elektrische mobiliteit zal de vraag naar laadmogelijkheden toenemen. Daarom wordt geschiktheid van daken voor zonne-energie en het aanleggen van laadinfrastructuur verplicht in het Bouwbesluit utiliteitsbouw.

Zie voor meer over duurzame woningen ook hoofdstuk 8: Wonen en ruimte

Meer wind- en zonne-energie De ChristenUnie vindt het belangrijk zorgvuldig met zonne-energie projecten om te gaan. Daarom ook zijn we kritisch als het gaat om zonneparken op het land. Want eerst moet de gemeente zich richten op het plaatsen van zonnepanelen op de grote lege daken van gebouwcomplexen in Helmond, waaronder gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed en particuliere woningen, maar ook corporatiebezit en industrieterreinen.

De gemeente Helmond zoekt naar participatie van energiecoöperaties, zodat bewoners met elkaar kunnen investeren in zonne-energie.

Daken en gevels in gemeente Helmond met zonnepanelen. De gemeente geeft het goede voorbeeld, ook op het gebied van energiebesparing en zuinige verlichting.

Voor grootschalige zon- en windprogramma’s hanteert de gemeente ook sociaal-maatschappelijke kaders (inspraak, participatie, welke gebieden eerst) met aandacht voor:

Actieve betrokkenheid van omwonenden, grondeigenaren en overige belanghebbenden.

Lokaal eigendom

Zorgvuldige integratie in het landschap (meervoudig ruimtegebruik)

Energiebesparing industrie

De gemeente moet de lokale industrie uitdagen om samen een energiebesparingsconvenant te sluiten. Door samen te werken, brengen bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze extra stappen om energie-efficiënt te worden.

Duurzaamheid pakt de gemeente Helmond integraal aan en wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen (duurzaaamheidstoets).

De gemeente neemt in de verkeers- en vervoersplannen CO2-emissiereductie integraal op. Met aandacht voor alternatieven voor de auto, het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fietsverkeer.

Bij grootschalige energieprojecten moet de omgeving zeggenschap krijgen en kunnen participeren.

De gemeente Helmond zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de landsgrenzen, het liefst zo regionaal mogelijk opgewekt wordt.

In de komende raadsperiode maken we het gemeentelijke inkoopbeleid volledig duurzaam en eerlijk: 100% schone energie uit Nederland en producten die voldoen aan de regels van eerlijke handel.

Met woningcorporaties spreken we af dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nuloptiemeter) zijn, waarbij de woonlasten gelijk blijven.

Inzameling herbruikbare grondstoffen

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2025 mag er nog 30 kilo restafval per persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. De ChristenUnie wil afval zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik.

Afval scheiden is de norm. Er dient tijdig een evaluatie plaats te vinden van het huidige systeem van het ophalen van het afval.

Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit.

De gemeente Helmond stimuleert ook scholen en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.

Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond het voorkomen en hergebruiken van afval, zwerfvuil en compost.

Bij aanbesteding neemt de gemeente op dat grondstoffen aan het eind van de levenscyclus eenvoudig te scheiden en herbruikbaar moeten zijn.

Gezamenlijk aanpak circulaire economie met lokale branche en ondernemersverenigingen (bijv. voor het uitwisselen van lokale reststromen).

3.2 Klimaatadaptatie en Natuurbeleid

Vergroening stedelijk gebied en schone lucht Natuur is goed voor de mens. De komende periode behouden en breiden we daarom groen uit in Helmond en vervangen we zoveel mogelijk bestrating door groen(stroken). Verdichting en vergroening moeten hand in hand gaan om hittestress te verminderen, biodiversiteit in de stad te vergroten en bij te dragen aan schonere lucht en betere leefbaarheid. We ondersteunen particuliere initiatieven die daaraan bijdragen.

De ChristenUnie pleit voor goede voorlichting m.b.t. het stoken van hout en over het nut van houtrookfilters.

Biodiversiteit. De biodiversiteit (soortenrijkdom) neemt schrikbarend af. Doel is om de biodiversiteit en natuurrijkdom te versterken. Dit doen we in Helmond door:

vergroening van het stedelijk gebied (met gebruikmaking van inheemse soorten), natuurvriendelijke maatregelen bij plagen, gemeentegrond alleen te verpachten onder strikte duurzaamheidsvoorwaarden gericht op behoud of versterking van de biodiversiteit.

Toekomstbestendig waterbeheer

‘Leven met water’ raakt ook Helmond. Door versteende gebieden en de toename van extreme buien ontstaat steeds vaker overlast en schade. De extremen merken we ook in lange droge, hete periodes. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente een voortschrijdende strategie ontwikkelt. Dit vraagt goede samenwerking met Waterschap Aa en Maas. De gemeente en het waterschap beschouwen het watersysteem als één systeem, los van de verschillende verantwoordelijkheden. Waterschappen kunnen meer binnenstedelijk investeren dan ze tot nu toe doen, immers het merendeel van hun inkomsten komt uit de bebouwde omgeving. Vervolgens kan met dit plan de samenwerking worden gezocht met de provincie en het deltaprogramma, om de noodzakelijke financiering van de projecten rond te krijgen.

Helmond en Waterschap Aa en Maas gaan de komende raadsperiode verder op de ingeslagen weg.

Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging.

Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer en gebruik van regenwater.

De komende raadsperiode zetten we in op de aanpak van achterstallig rioolonderhoud.

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Helmond aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren meer rendement.

Hoofdstuk 4 Zorg

Waar staat de ChristenUnie voor

Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uit maakt van een of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, verenigingen, geloofsgemeenschappen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen. De coronacrisis heeft dit nog versterkt. Maar er ontstonden in die periode juist ook mooie initiatieven waarin mensen naar elkaar omzagen. Er is kracht in de samenleving. De ChristenUnie blijft daarom inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we in Helmond extra gaan investeren in preventie en vroegsignalering. Want voorkomen is beter dan genezen.

De decentralisaties liggen inmiddels ruim 5 jaar achter ons.

Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is.

4.1 Volksgezondheid

Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Gezondheid is het uitgangspunt. Wij willen dat jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien.

De levensverwachting van inwoners verschilt regelmatig per wijk. De ChristenUnie maakt zich daar zorgen over en zet zich in om deze verschillen tegen te gaan, liefst op wijkniveau.

4.2 Zorg voor inwoners in kwetsbare situaties

De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal, bereikbaar en met een menselijk gezicht.

In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op hulpverlening binnen de kerken. Kerken pakken steeds vaker maatschappelijke taken op. Deze constructieve rol en toegevoegde waarde vragen, om wederzijds respect en om versterking van de contacten tussen overheid en kerken (diaconieën/ caritas). Als ChristenUnie erkennen we dat de kerk een andere roeping heeft dan de overheid. En dat kerk en overheid elkaar vanuit die andere roeping, die je gescheiden moet houden, kunnen versterken.

De gemeente moet vol inzetten op het weghalen van de schotten tussen hulp, zorg en participatie en het voorkomen en verminderen van bureaucratie. De ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van inwoners. De inzet van ervaringsdeskundigheid (bij o.a. de ggz, maatschappelijke zorg, mantelzorg vluchtelingenwerk) draagt bij aan grotere deelname aan de samenleving en heeft daarnaast meerwaarde voor de ervaringsdeskundige zelf.

De gemeente organiseert een onafhankelijke ombudsfunctie, die kan bemiddelen tussen cliënten en gemeente.

Personen met verward gedrag Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Er zijn veel minder GGZ-bedden en problemen worden niet tijdig herkend en soms blijft hulp uit. De ChristenUnie wil bijsturen waar nodig. Daarbij zet de gemeente in op vernieuwende vormen van zorg. Mensen die verward gedrag vertonen horen in ieder geval niet thuis in een politiecel, ze verdienen de aandacht van omgeving en hulp. Tegelijk zal de samenleving meer oor en oog moeten krijgen voor buren die ‘anders’ zijn.

Samen met de GGZ maakt de gemeente afspraken over hoe mensen met verward gedrag in hun eigen situatie kunnen worden ondersteund, hoe netwerken betrokken worden en wordt voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de GGZ.

De gemeente zet, in het kader van het hervinden van de eigen kracht, in op hulp op maat voor mensen met verward gedrag en op de beschikbaarheid van woonruimte;

De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de wijkteams maken afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. Voorkomen wordt dat deze mensen in een politiecel terecht komen.

We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, en intensievere samenwerking tussen GGZ, huisartsen, maatschappelijke opvang, woningcorporatie, schuldhulpverlening en andere zorg- en hulpverleners.

4.3 Mantelzorgers

Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die, soms zonder dat ze het zelf weten, mantelzorger zijn geworden.

De gemeente Helmond ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening.

De ChristenUnie wil specifieke ondersteuning voor jonge mantelzorgers. Zeker als zij zorgtaken moeten combineren met school of studie.

De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op ondersteuning;

In Helmond ontwikkelen we een visie op informele zorg en de manier waarop de informele zorg zich verhoudt tot de formele zorg;

De gemeente zorgt voor goede coördinatie van informele zorg.

4.4 Vrijwilligers

De gemeente Helmond kent vele vrijwilligers en de ChristenUnie is trots op al het werk dat zij verzetten. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente vrijwilligerswerk faciliteert en het vrijwilligers en organisaties/verenigingen niet moeilijker maakt door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.

4.5 Iedereen telt mee en doet mee

Met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is een inclusieve samenleving dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Mensen met een beperking moeten op alle fronten mee kunnen doen. Om die reden wil de ChristenUnie een inclusieagenda opstellen voor Helmond om zo werkelijke stappen te zetten naar de inclusieve samenleving.

De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle inwoners en ook digitaal moet de gemeente bereikbaar zijn voor mensen met een beperking.

De openbare ruimte en het openbaar vervoer wordt op zo’n manier ingericht dat mensen met een beperking zich thuis voelen in Helmond en zich er zelfstandig kunnen redden.

De gemeente werkt aan het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda. De doelgroep wordt hier actief bij betrokken.

De gemeente zorgt ervoor dat (gemeentelijke) evenementen toegankelijk zijn voor bezoekers met een beperking.

4.6 Langer zelfstandig

Steeds meer mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Woningen moeten dus geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente Helmond daarin, samen met woningeigenaren en woningcoöperaties een grote verantwoordelijkheid heeft. Niet alleen woningen maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting en activiteiten. Juist dichtbij huis. Daarom wil de ChristenUnie het sluiten en centreren van voorzieningen zoveel mogelijk voorkomen.

Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun woning.

Er komen afspraken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor bewoners die zware zorg nodig hebben.

Er zijn voldoende aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond.

De openbare ruimte moet veilig en toegankelijk zijn en ruimte bieden voor ontmoeting.

De ChristenUnie wil ruimte willen geven aan woonzorginitiatieven waarbij inwoners elkaar ondersteunen in de verschillende levensfasen.

4.7 Ouderen

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het functioneren van de samenleving zoals die nu is. Ouderen verdienen aandacht en steun, juist in deze tijd. Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden.

In overleg met de wijk, kerken en verenigingen wordt gekeken hoe voorzieningen met een sociale functie open kunnen blijven. Bijvoorbeeld door zelfbeheer.

Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid.

De ChristenUnie wil dat ouderen ouder dan 70 (of 65) jaar standaard een bezoek krijgen vanuit het wijkteam/welzijnsorganisaties (evt. door vrijwilligers) om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheid op te sporen.

Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag een bespreekbaar onderwerp, zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties.

4.8 Verslaving

Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken. De ChristenUnie wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een belangrijke plek krijgt. Niet alleen gericht op alcohol en softdrugs maar ook gameverslaving en het gebruik van synthetische drugs. De opkomst en acceptatie van het gebruik hiervan is zorgelijk.

4.9 Opvangvoorzieningen

De gemeente heeft de verplichting mensen die door wat voor oorzaak dan ook geen dak boven het hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid.

Er is voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen. Niemand in Helmond slaapt buiten zijn/haar wil op straat.

Opvang is zo kort en zo sober mogelijk; cliënten worden gestimuleerd via een hulptraject stappen te zetten om het eigen leven weer op te pakken.

De ChristenUnie is voorstander van het concept Housing First voor dakloze mensen met meerdere problemen. Het toewijzen van een woning is de start van een traject richting zelfstandig wonen.

De ChristenUnie wil geen jongeren en gezinnen in de reguliere daklozenopvang. Dit geldt bij de SMO nu wel voor jongeren.

De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.

4.10 Zorg voor vluchtelingen

De gemeente Helmond heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om goede opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten, moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons er van bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Toch vindt de ChristenUnie de manier waarop we in Helmond met vluchtelingen omgaan, een vraagstuk van de hele samenleving. Integratie is geen keuze maar een morele verplichting. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. De ChristenUnie pleit allereerst voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht. Veel van hen raken in de problemen en maken een opleiding niet af.

De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen, maar bewaakt ook dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. Dit kan door (tijdelijk) extra huisvesting te realiseren, en door het verbouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden tot woningen. Gemeenten dienen hier zo nodig actief het gesprek over aan te gaan met het provinciebestuur. ‘Asielzoekerswijken’ of ‘vluchtelingenflats’ zijn absoluut onwenselijk, daarom is spreiding belangrijk.

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk en participeren in verenigingen. Mogelijkheden om actief kennis te maken met en deel te nemen aan de maatschappij helpen nieuwkomers bij hun integratie. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en ondersteuning. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de Nederlandse normen en waarden in Helmond leidend zijn.

De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. De gemeente Helmond moet tenminste minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook wanneer daar geen landelijke regeling voor is.

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het, verspreid over de wijken, huisvesten van statushouders.

Activiteiten vanuit de samenleving, zoals maatjes-/buddyprojecten die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd. De stichting Vluchteling als naaste moet hierbij betrokken worden.

Voor AMV’ers wordt er in overleg met het COA en het lokale onderwijs een voorschoolprogramma op de opvanglocatie gestart.

De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen.

In Helmond zorgen we voor tenminste bed, bad en brood (en begeleiding) voor uitgeprocedeerde asielzoekers zolang ze (nog) in Nederland zijn.

Het gemeentebestuur maakt, in samenspraak met alle stakeholders (COA, IND, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en bedrijfsleven), een lokaal beleidsplan voor snelle en efficiënte integratie van nieuwkomers.

Hoofdstuk 5 Gezin, jeugd en onderwijs

Waar staat de ChristenUnie voor?

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Helmond moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs en zorg kunnen krijgen, óók zij die extra ondersteuning nodig hebben.

5.1 Ondersteuning van kinderen en jongeren

Investeren in gezinnen

Stabiele, sterke en liefdevolle gezinnen vormen de veilige basis voor gelukkige kinderen die zich goed ontwikkelen. De ChristenUnie wil dat stellen met kinderen handvatten aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. Zo moet de geboortezorg niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook op de mentale voorbereiding. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding positief werken tegen stress in de relatie. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom moet Helmond doorgaan met initiatieven zoals stichting Leergeld.

In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Steeds meer raken we hiervan doordrongen, zeker als we de verhalen horen over pijnlijke vechtscheidingen. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. De ChristenUnie pleit voor meer aandacht in de prenatale voorlichting voor psychosociale aspecten en veranderingen in de relatie als gevolg van het vader- en moederschap.

Effectieve ondersteuning

Door in 2015 de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. We zijn een eind op weg maar om de transformatie echt te laten slagen zal er verder ingezet moeten worden op niet alleen voldoende middelen van het Rijk voor deze taak maar ook op een integrale blik op de achtergrond van de problemen van kinderen en jongeren die zich melden bij de jeugdhulp.

We zien een maatschappelijke ontwikkeling waarbij ouders steeds vaker een beroep doen op jeugdhulp. Ouders willen dat hun kinderen het beter hebben dan zij het gehad hebben. Daardoor is het moeilijk geworden om te accepteren dat bepaalde moeilijkheden bij het leven horen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we in Helmond het normaliseren van dergelijke (tijdelijke) moeilijkheden weer bespreekbaar maken, waarbij uiteraard niemand met een hulpvraag de deur wordt gewezen.

De ChristenUnie pleit verder voor preventie en vroegsignalering, want jongeren en hun ouders zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht of zo zwaar als nodig is. Hiervoor is het nodig dat de zorgvrager, het gezin, samen met de omgeving en professionals één plan maakt. 

In het hulpverleningstraject willen we de eigen kracht en de netwerken van gezinnen inzetten en versterken. Jeugdzorg moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die echt ondersteuning nodig hebben.

Het spreekt voor zich dat het Rijk daarvoor voldoende adequate middelen beschikbaar stelt!

Om snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg dichtbij plekken te organiseren waar kinderen verblijven. Dit kan door het onderwijs samen met jeugdzorg arrangementen te laten ontwikkelen of de jeugdzorg op scholen spreekuren te geven. Vanwege leerplicht is het schoolgebouw en/of het onderwijs vindplaats (en handelingsplaats) van ondersteuning. De ChristenUnie pleit ervoor expertise in de kinderopvang of school te halen. Dit om stevig in te zetten op preventie en te voorkomen dat op termijn doorstroming naar duurdere en zwaardere vormen van zorg nodig is. Tegelijkertijd ondersteunt het de leerkracht die met zijn of haar zorgen over een kind, samen met de ouders, terecht kan bij een professional, die de zorg overneemt. Ook willen wij passend onderwijs en jeugdzorg zoveel mogelijk ontschotten.

De ChristenUnie wil extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen om het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en zwaardere hulpverleningstrajecten te voorkomen.

Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg zelf niet heeft ingekocht.

De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.

Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator belangrijk.

Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit;

Voordat het wetsvoorstel voor het vereenvoudigen van de keten rond jeugdbescherming door de Tweede Kamer is goedgekeurd, is het van belang dat er op regionaal niveau nauw wordt samengewerkt om dubbel werk en tijdverlies te voorkomen.

Jongeren die mantelzorger zijn, worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben;

Voor zwerfjongeren is er opvang en begeleiding en zogenaamde spookjongeren worden opgespoord.

De gemeente Helmond biedt tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding.

De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders en zorgt voor voldoende deskundige ondersteuning, zodat kinderen, als dat wenselijk is opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving en pleegouders het volhouden.

De ChristenUnie pleit voor voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders, zodat kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media;

Wij willen aandacht voor de psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren;

5.2 Onderwijs

Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. Kernbegrippen voor goed onderwijs zijn keuzevrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en professionaliteit. Dit goede onderwijs willen we als lokale ChristenUnie ondersteunen waar dat binnen onze mogelijkheden ligt.

De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. En alle onderwijs is bijzonder. Dit houdt in dat ouders, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen en dat de gemeente de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteert. Ouders behouden in Helmond vrijheid van schoolkeuze.

De scholen in Helmond zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. De gemeente en het onderwijs delen wel de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. In Helmond biedt het onderwijs gelijke kansen voor alle leerlingen, onafhankelijk van de wijk waarin een school staat of van de financiële situatie van ouders.

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij geven uitvoering aan het bieden van inclusief onderwijs aan alle kinderen. Het is daarbij belangrijk dat het onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd zijn en dat gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat voor leerlingen nodig is om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Voor het versterken van preventie en vroegsignalering werkt de gemeente zoveel mogelijk samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.

Er is een sterke tendens in de samenleving om kinderen eerder te laten beginnen met leren. De ChristenUnie vindt dat dit een keuze is van ouders zelf. In het geval er sprake is van (taal)achterstanden wijzen consultatiebureaus ouders actief op de mogelijkheden van Vroeg- en voorschoolse voorzieningen.

Het is belangrijk dat ouders van deze mogelijkheden gebruik maken en dat, als zij daar de middelen niet voor hebben, deelname door de gemeente wordt bekostigd.

Helaas ontstaan er regelmatig problemen bij de overgang van kinderen en jongeren van de ene naar de andere vorm van onderwijs. Om die reden stimuleert de gemeente, met oog en waardering voor de eigenheid en identiteit van scholen, samenwerking tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het onderwijs, maar ook de samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en het onderwijs dat daarop volgt. De ChristenUnie stimuleert een warme overdracht (van leerlingen van het PO naar het VO; niet van dossiers of nummers) zeker waar het gaat om kwetsbare jongeren.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt in Helmond meer gaan samenwerken. Dat kan door actief de samenwerking te zoeken, bijvoorbeeld door aan te haken bij groepen die dit al doen, zoals ondernemersverenigingen, een lokaal netwerk, maar bijvoorbeeld ook door in haar aanbesteding te stimuleren dat plaatselijke aannemers stageplekken beschikbaar stellen.

Kinderen en jongeren moeten naar school. De gemeente zet daarom maximaal in op het voorkomen van schooluitval in samenwerking met de schoolbesturen en de jeugdzorg.

De ChristenUnie vindt het de verantwoordelijkheid van de gemeente om het goede voorbeeld te geven.

De ChristenUnie wil dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in gemeente Helmond. Hierbij vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.

De ChristenUnie vindt dat de gemeente Helmond stageplaatsen beschikbaar moet stellen voor de jongeren uit de eigen gemeente. We vragen vooral aandacht voor stages van (v)mbo-leerlingen.

In Helmond krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving. De ChristenUnie wil adequate ondersteuning voor leerlingen die uit dreigen te vallen.

De gemeente stimuleert dat er op iedere basisschool binnen een klas of groep, leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag onderwijs kunnen volgen.

De ChristenUnie wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor haar deel t.a.v. de onderwijshuisvesting, waarbij ontwikkeling en vernieuwing van onderwijs wordt gestimuleerd er aandacht is voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat.

De ChristenUnie ziet voor de gemeente een stimulerende rol, en waar nodig faciliterend, om projecten te ondersteunen op het vlak van

○ het bevorderen van leesvaardigheid, bijvoorbeeld door ondersteuning van leesclubs en taal- en leesstimuleringsprogramma’s.

○ het voorkomen van pesten.

○ het versterken van gelijke kansen voor iedereen, mede gezien de impact van de coronacrisis. Geen 2G beleid dus.

Het is belangrijk dat ouders van deze mogelijkheden gebruik maken en dat, als zij daar de middelen niet voor hebben, deelname door de gemeente wordt bekostigd.

Hoofdstuk 6 Economie

6.1 Duurzame werkgelegenheid

De ChristenUnie staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Een goede markt komt tot haar recht als arbeid en kapitaal geen tegengestelde krachten zijn en als ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren. Bedrijven en ondernemers in Helmond zijn onmisbaar. Ze zijn van grote waarde voor onze economie en leefbaarheid. Ze creëren werk en zorgen voor innovaties.

Een sterke lokale en regionale economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven.

Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.

De Coronacrisis heeft laten zien hoe sterk bedrijven ook afhankelijk zijn van een goed functionerende overheid. Aan de andere kant mogen we van ondernemers en bedrijven vragen om ook dienstbaar te zijn aan de lokale samenleving.

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie.

Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers.

De gemeente Helmond stelt zich op als partner voor ondernemers.

De gemeente moet goede voorwaarden scheppen, en lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap stimuleren.

Gemeentelijke inkoop doen we in Helmond zoveel mogelijk lokaal of regionaal. (MKB vriendelijk aanbesteden)

Bevorderen van innovatie in het MKB. Toekomstbestendige (familie) bedrijven moeten voortdurend doorontwikkelen. De gemeente ondersteunt daarin, bijvoorbeeld via (het stimuleren van onderlinge) kennisdeling/kenniskringen.

Ondersteuning van starters en doorgroeiers. Succesvolle ondernemingen zijn allemaal ooit klein begonnen. Het is belangrijk dat de lokale overheid starters op de arbeidsmarkt ondersteunt met goede werkplekken, waar afstemming, kruisbestuiving en ondersteuning kan plaatsvinden.

De ChristenUnie in Helmond wil dat de lokale overheid investeert in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal.

De gemeente gaat lokale en regionale economische clusters versterken en uitdragen.

Helmond zet zich in voor goede samenwerking tussen de gemeente en de provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid.

Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde.

Voor ondernemers moet er één (digitaal) loket zijn waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Dit loket sluit aan bij het provinciale loket.

Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte betrekt de gemeente ondernemers bij de planning en de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de overlast te beperken.

ZZP-ers Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er). Soms verdienen zij minder dan nodig is om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De gemeente moet wat de ChristenUnie betreft actief gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden om hen zo nodig te ondersteunen. Het voeren van een bedrijf aan huis moet een kleine zelfstandige niet onnodig moeilijk worden gemaakt.

Duurzame bedrijven en duurzame bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen in Helmond zijn een visitekaartje van de gemeente. Het zijn de plaatsen waar geld verdiend wordt, ondernemers elkaar ontmoeten en banen worden gecreëerd, maar ook plaatsen waar inwoners de hele dag verblijven om te werken.

In overleg met het bedrijfsleven gaan we leegstand voorkomen. In Helmond zetten we op tijd in op herstructurering van bedrijventerreinen om tegemoet te komen aan veranderende behoeftes van bedrijven aan ruimte. Leegstand trekt criminaliteit aan.

Helmond stimuleert goede onderlinge samenwerking tussen ondernemers met (vrijwillig of verplicht) parkmanagement.

Zorg voor goede bereikbaarheid per OV en fiets.

Maak bedrijventerreinen aantrekkelijker door groene ruimtes toe te voegen zodat er gesport en gewandeld kan worden in de pauzes en avonduren.

De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met de ondernemers inzet op energiebesparing bij bedrijven en opwekking van duurzame energie. Maak samen duidelijke doelen voor energiebesparing.

Stimuleer de circulaire economie door kenniskringen die zich richten op het besparen van grondstoffen te besparen, energie en het gebruik maken van elkaars warmte of energie.

6.2 Werken en rusten

De ChristenUnie hecht grote waarde aan een goede balans tussen werken, zorgen en rusten. De ontwikkeling naar een 24-uurs economie lijkt niet te stoppen. Tegelijkertijd zien we mensen op zoek naar meer rust en onthaasting. De coronacrisis heeft die behoefte onderstreept. Onze samenleving en economie gedijen als er rustmomenten zijn.

6.3 Recreatie en toerisme

Ontspannen dichtbij huis. De coronacrisis heeft geleerd dat we hierin nog meer moeten investeren. Samen met recreatie- en toeristische ondernemers maakt de gemeente een plan met als doel het stimuleren en uitbreiden van verblijfsrecreatie in Helmond.

Naast de ontsluiting van onze toeristische trekpleisters gaan we inzetten op een optimale ontsluiting van fiets- loop- (en kanoverbindingen), voor zowel recreatie als het woon-werk verkeer.

Inzet op gebiedspromotie (stad, dorp of gebied), samen met inwoners en lokale ondernemers.

Berkendonk en de strook langs de Deurneseweg beter benutten. Berkendonk blijft gratis. Niet voor zonnepanelen.

6.4 Bloeiende binnensteden

De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop moeten we de komende periode inspelen. De ChristenUnie let hierbij op de leefbaarheid van de kernen en op sociale veiligheid in en rond winkelgebieden.

Om het winkelgebied in Helmond meer te concentreren, en de leefbaarheid van de binnenstad te bevorderen, gaan we winkelbestemmingen zo nodig wijzigen in woonbestemmingen.

Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.

De ChristenUnie zet zich in voor optimaal onderhoud en de uitstraling van de openbare ruimte in de binnenstad en winkelcentra. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking is een belangrijk punt van aandacht hierbij.

In stadswijken zetten we in op het behoud van functies. Kleine winkelcentra zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid en sociale contacten. We gaan hier creatief mee om, bijvoorbeeld door het combineren van functies.

6.5 Waardering van voedsel

Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt. Daarbij is een betere verbinding tussen stad en platteland van belang. Ook de lokale overheid kan een andere eetcultuur bevorderen door bij te dragen aan meer lokale, biologische en gezondere producten en voedselketens.

Stadslandbouw is daarom een goed idee. Het verlevendigt onze gemeente, brengt onze voedselproductie dichter bij huis en maakt de openbare ruimte groener en leefbaarder. De gemeente Helmond geeft aan welke gronden er geschikt zijn om (tijdelijk) een stadsakker te beginnen.

Verbinding tussen school, voedsel en natuur. Elke basisschoolklas krijgt de gelegenheid om een (circulaire) boerderij te bezoeken, een schooltuin aan te leggen of een excursie naar een natuurgebied te maken. Zo kunnen leren kinderen wat gezond voedsel is, hoe dat duurzaam kan worden geproduceerd en wat voor impact voedsel heeft. Bovendien kan dit behulpzaam zijn bij het onderwijs over duurzaamheid en klimaatverandering in het algemeen en specifieke onderwerpen als vegetarisme en recycling. De IVN en De Robbert kunnen hier bij betrokken worden.

Voedselverspilling gaan we tegen.

Goede voorbeelden door de gemeente: 100% duurzaam en zo lokaal mogelijk.

6.6 Gezonde agrarische sector

Voedsel is een geschenk aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de Schepping. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving.

De ChristenUnie wil inzetten op een toekomstbestendige agrarische sector. Kernwoorden: Kringlooplandbouw, lokale voedselketens en de boer als medebeheerder van de openbare ruimte.

Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.

De gemeente Helmond heeft beleid op het gebied dierenwelzijn.

Hoofdstuk 7 Meedoen op de arbeidsmarkt

Waar staat de ChristenUnie voor?

Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen en contacten aangaan met anderen.

Veel mensen hebben de afgelopen periode een beroep moeten doen op de steunmaatregelen van het rijk. Mensen met een eigen zaak of ZZP-ers. Het is belangrijk dat zij hun beroep weer op kunnen pakken en uit hun bedrijf weer een inkomen kunnen halen.

In onze gemeente maken mensen gebruik van de bijstand/participatiewet. Het is goed dat we veel regelingen hebben om deel blijven nemen aan de samenleving, en om een fatsoenlijk inkomen te hebben. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks een baan dicht bij of onder de armoedegrens leven. Ook het langdurig gebruik maken van regelingen maakt dat mensen steeds verder wegzakken in structurele armoede. Dit willen we niet laten gebeuren.

We leven in één van de rijkste landen ter wereld maar ook in Nederland is armoede en lukt het niet iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand in Helmond aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.

Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid maar vooral om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken.

De ChristenUnie in Helmond zet zich in voor een bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en de menselijke maat waar mensen een fatsoenlijk inkomen hebben en zelf regie houden over hun leven.

De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid waarin mensen niet gezien worden als een kostenpost, maar ondersteund worden om een bijdrage te leveren aan de buurt en gemeente waar ze wonen. De gemeente is daarin een betrouwbare partner die met vertrouwen in mensen, uitgaat van mogelijkheden van inwoners en daarin niet de regels leidend laat zijn. Dit kan door bijvoorbeeld te werken met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand.

Solidariteit komt van twee kanten. Dit betekent dat er rechten zijn maar ook plichten. De gemeente staat daarin dicht bij haar inwoners en helpt bij het herstellen van een fout.

In Helmond zijn we alert op arbeidsdiscriminatie op welke grond dan ook. De gemeente zelf moet ook oog hebben voor ongelijkheid in eigen beleid.

7.1 Aan het werk

De arbeidsmarkt is constant aan het veranderen. Naast vaste contracten bij bedrijven, beginnen steeds meer mensen voor zichzelf als ZZP-er. Binnen de zorg, logistiek, en de bouw volgen de technologische ontwikkelingen elkaar snel op. Nieuwe beroepen komen op en mensen die al lang in een bedrijf werken, zullen vaker moeten worden bij- of omgeschoold. Voor de een is dat vanzelfsprekend, voor de andere persoon is dat lastig. Vooral jongeren zijn daarin kwetsbaar.

De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn.

De gemeente Helmond stimuleert vestigingsbeleid voor bedrijven waarvan de werkgelegenheid aansluit bij de plaatselijke behoefte/scholing.

De ChristenUnie ziet graag dat overheid, onderwijs en ondernemers samen optrekken om mensen aangehaakt te houden in deze ontwikkelingen. Er zijn positieve resultaten van mentorprojecten, JobHulpMaatjes, meester-gezel-constructies en coachingstrajecten, waarbij vrijwilligers werkzoekenden ondersteunen of waarbij ondernemers als een mentor startende ZZP-ers op weg helpen.

Voor mensen met een beperking moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nou betaald, of via vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld in, en maakt bedrijven enthousiast hiervoor, ook door ze te ontzorgen. Mensen met een beperking verdienen aandacht en begeleiding op de werkvloer door een coach of een collega die kennis heeft van de problemen die ze dagelijks ervaren. Dit zorgt voor meer begrip van collega’s en meer werkplezier bij de werknemer. Het is belangrijk dat UWV en gemeenten deze ondersteuning inkopen/aanbieden. Daarbij zijn we alert op misbruik van ‘gratis werk’ (zoals werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen.

Re-integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen moeten juist worden gestimuleerd. De gemeente Helmond zoekt betrouwbare en ‘vaste’ partners zodat we duurzame plaatsingen realiseren.

De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. Ook voor de maatschappij.

Met de Participatiewet is de rol van het SW bedrijf (Sociale Werkplaats) veranderd. Dit vraagt om zorgvuldigheid omdat de expertise niet verloren mag gaan. Tegelijk is de gemeente Helmond verplicht beschut werk te bieden. De ChristenUnie is voor een coöperatieve samenwerking tussen Sociale Werkplaats en werkgevers.

De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen.

De gemeente zet in op meerjarige projecten en programma’s van vrijwilligers waarbij kwetsbare doelgroepen meerjarig worden ingezet in het bedrijfsleven en/of maatschappelijk organisaties.

De gemeente zoekt in samenwerking met het bedrijfsleven naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken en naar begeleiding vanuit de samenleving via vrijwilligers.

De ChristenUnie vindt dat de gemeente heel zorgvuldig moet zijn als het gaat om het vragen van een tegenprestatie. Het is belangrijk een tegenprestatie zoveel mogelijk aansluit bij de eigen kennis en talenten van mensen. De tegenprestatie mag niet ten koste gaan van regulier werk en ook mantelzorg geldt als tegenprestatie

De ChristenUnie wil dat er aparte aandacht is voor re-integratie van 55-plussers omdat deze groep aan andere aanpak vraagt. Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratieprojecten (leerwerktrajecten) bieden, worden beloond.

De gemeente zet zich extra in om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers-)werk te krijgen.

In Helmond komt er maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, en vormen van regelarme bijstand. Bijvoorbeeld door het instellen van regelluwe zones, het doen van parttime werk, duidelijk beleid m.b.t. giften en bijverdiensten en door het mogelijk te maken een eigen bedrijf of onderneming te starten met behoud van uitkering. De gemeente zorgt er voor dat er een goed vindbare plek is waar jongeren, werkzoekenden, mensen met een beperking, nieuwkomers en werkgevers tot een optimale match kunnen komen.

Nieuwkomers en arbeidsmigranten Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. Ook voor hen geldt: hoe eerder, hoe beter.

Vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen. Binnen de nieuwe inburgeringswet zijn hiervoor voldoende mogelijkheden.

De gemeente Helmond zorgt dat er een goede verbinding is tussen de nieuwe inburgeringswet en de ondersteuning bij en bemiddeling naar werk.

Ook in onze gemeente werken en wonen arbeidsmigranten. Zij zijn voor onze lokale economie belangrijk maar vormen een kwetsbare doelgroep. Regelmatig hebben zij te maken met uitbuiting, mensenhandel, slechte woonomstandigheden en door de taalbarrière is het moeilijk deel uit te maken van onze samenleving. De ChristenUnie is voorstander van lokaal beleid dat bijdraagt aan integratie en dat het risico op uitbuiting, dakloosheid en overlast beperkt.

7.2 Armoede en preventie

Ook in Helmond groeien kinderen in armoede op. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen, werkende ouders heeft. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op.

Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Wij willen de vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat doorbreken.

Armoederegelingen zijn bedoeld om mensen en gezinnen te helpen. Nu is het een wirwar van regels die veel administratieve rompslomp veroorzaakt. De ChristenUnie wil dat gezinnen optimaal gebruik maken van de regelingen. Dit is onderdeel van één gezin, één plan en één regisseur. Deze regisseur zorgt ervoor dat op alle fronten wordt meegedacht: werk en opleiding, maar ook goed in je vel zitten (psychische en fysieke gezondheid) zijn belangrijke factoren. Om geldstress te voorkomen wil de ChristenUnie dat de gemeente voor schulden een gezinsaanpak hanteert. De regisseur bewaakt deze gezinsaanpak.

Jongeren zijn financieel kwetsbaar. Een integrale aanpak is voor hen heel belangrijk. Omgaan met financiën maakt onderdeel uit van het preventieve programma van de gemeente.

Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden worden op ontmoetingsplekken in de wijken.

De gemeente spreekt met woningcorporaties en energieleveranciers af dat zij betalingsachterstanden tijdig melden en er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen.

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid kosten geld. De gemeente zorgt dat ook de minima in Helmond mee kunnen doen en profiteren van een lagere energierekening.

De gemeente Helmond kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.

Voor mensen met een laag inkomen is een collectieve zorgverzekering beschikbaar, met een aantrekkelijk tarief en scherpe randvoorwaarden, zoals o.a. een compensatie van of meeverzekerd eigen risico. De collectieve zorgverzekering is ook beschikbaar voor minima.

De ChristenUnie wil dat voorzieningen voor hulp en financiële ondersteuning beter bekend zijn bij de doelgroep, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Voorzieningenwijzer.

De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen is zo laagdrempelig mogelijk.

O.a. scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam.

Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit.

Schulden Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook voor schuldeisers en de samenleving de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen, vindt de ChristenUnie dat de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening moet bieden. De gemeente Helmond vermijdt ingewikkelde bureaucratie.

Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. De aanpak van schulden heeft dus haast. In de situatie waarbij mensen wel willen betalen, maar niet kunnen betalen, willen we dat de gemeente Helmond sociaal gaat incasseren. Bij het ontstaan van betalingsachterstanden kijkt de gemeente naar de situatie van de persoon. Voortgaand maatwerk dus.

We gaan altijd uit van vertrouwen en de gemeente moet hulp bieden bij het herstellen van een fout of bij het organiseren van een betalingsregeling. Dit geldt voor alle gemeentelijke afdelingen.

En hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op gemeentelijke steun rekenen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoersmiddel.

Eén schuldenaar, één regisseur.

Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen. De ChristenUnie zet in op kortere schuldhulptrajecten met goede begeleiding, zodat mensen sneller zicht hebben op een schone lei.

In Helmond maken we een plan waarbij werkgevers die te maken hebben met werknemers in schulden, in samenwerking met de gemeente hun werknemer kunnen ondersteunen.

De gemeente Helmond blijft inzetten op het aanbieden van saneringskredieten aan mensen met problematische schulden. Daarmee worden schulden afgekocht en blijft er nog maar één schuldeiser over. Zo creëren we rust en perspectief.

De wachttijden voor schuldhulp worden zoveel mogelijk benut. Bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook actief samen te werken met partners zoals SchuldHulpMaatje, maatschappelijk werk, Caritas0492 en SuperSociaal.

De gemeente maakt als regisseur concrete afspraken met deze partners om de hulp te stroomlijnen en biedt daarin ondersteuning aan.

Bij dakloosheid door huurschuld werken we in Helmond aan een gezamenlijke oplossing met woningcorporaties.

Hoofdstuk 8 Wonen en ruimte

Waar staat de ChristenUnie voor?

Ieder mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, te werken, te reizen en te recreëren. Maar de ruimte is beperkt, belangen botsen. Natuur, stikstof, woningnood, klimaat en economie, produceren en consumeren, de keuzes van de ChristenUnie zijn ingegeven door het beschermen van het natuurlijk evenwicht dat in de Schepping is gelegd. Duurzaam ruimtegebruik is het uitgangspunt.

Wonen gaat over zoveel meer dan stenen stapelen. Wonen gaat over samenleven, over samenhang, over gemeenschappen in een straat, buurt of wijk.

De ChristenUnie knokt voor de kansen van starters en jonge gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.

8.1 Wonen

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, duur betaalde woningen staan onder water en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. De ChristenUnie wil dat de gemeente Helmond met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw.

De ChristenUnie knokt voor de kansen van starters, alleenstaanden en jonge gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.

Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. De gemeente heeft hierin een belangrijke regierol. Ecologische, economische en demografische ontwikkelingen (krimp en/of groei) maken het mogelijk en noodzakelijk dat er een omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van de open ruimte naar hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied. De gemeente Helmond zal duidelijke keuzes moeten maken. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar inwoners bij betrokken moeten worden, want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving.

Structurele versterking van de (wijk)economie en bereikbare voorzieningen houden krimpregio’s leefbaar. Ook is het belangrijk dat de infrastructuur op orde is, zoals wegen, fietspaden, openbaar vervoer en snel internet.

Beschikbare woningen

Het woonbeleid van de gemeente Helmond moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen. In de gemeentelijke woonvisie wordt daarom integraal naar de lokale woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maatregelen beschreven. Naast woningcorporaties, krijgen ook wijkraden wat de ChristenUnie betreft een prominente rol bij het opstellen van deze visie.

De gemeente ontwikkelt voor buurten en wijken leefbaarheidsbeleid samen met betrokkenen zoals: welzijnswerk, politie, onderwijs, bewoners, corporaties.

Er wordt regionaal samengewerkt tussen gemeenten als het gaat om wachtlijstbeheer en nieuwbouw.

Strategisch bouwen. Om groene ruimte buiten én binnen de steden te behouden, blijven we inzetten op slimme binnenstedelijke verdichting. Tegelijk onderkennen we dat de woningbouwopgave zo groot is, dat aan bouwen op landbouwgrond niet valt te ontkomen. Conform de ladder duurzame verstedelijking staan we dat beperkt toe. Aan de randen van de bebouwde kom van de kernen in Helmond biedt dat mogelijkheden om aantrekkelijke woonlandschappen tot stand te brengen in combinatie met natuurontwikkeling.

Hergebruik van alle leegstaande gebouwen. Er is in Helmond ook leegstaand vastgoed (lege kantoren, winkels, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen, vrijkomende agrarische bebouwing door stoppende boeren). In een deel van de ruimtevraag voor wonen kan worden voorzien door hergebruik, transformatie of sloop en nieuwbouw. De ChristenUnie wil dit stimuleren door de overdrachtsbelasting voor beleggers bij transformatie af te schaffen en door te onderzoeken of het mogelijk is de gemeente leegstandsbelasting te laten heffen.

De ChristenUnie wil de transformatie van kantoorgebouwen en leegstaande winkels naar woningen bevorderen. De gemeente heeft vooral een rol in wijziging van bestemmingsplannen.

Solidariteit tussen wijken. De toenemende segregatie lossen we niet van één kant op. In Helmond willen we niet alleen goedkope woningen in goedkope wijken bouwen en dure woningen in dure wijken, maar ook duurdere woningen bouwen in goedkope wijken en goedkopere woningen in dure wijken. We handhaven een norm van 30% sociale nieuwbouw, woningen voor kwetsbare doelgroepen en ouderen en eventueel een aanwijzing voor huisvesting voor arbeidsmigranten.

De ChristenUnie is voor een woonverplichting bij nieuwbouw (zodat huizen niet opgekocht worden door huisjesmelkers)

Bescherm huurders en particuliere kopers beter. De ChristenUnie wil dat Helmond een verhuurvergunning invoert. Hiermee kunnen huisjesmelkers, malafide verhuurders en bemiddelingsbureaus effectief worden bestreden en vooral studenten en arbeidsmigranten beter worden beschermd tegen wanpraktijken. Daarnaast voeren we in Helmond de opkoopbescherming van bestaande betaalbare koopwoningen snel in, ter bescherming tegen buy-to-let. De koper wordt verplicht te gaan wonen in de woning die hij koopt, niet alleen bij nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw.

Duurzame woningen

Door middel van een woonvisie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voert de gemeente een integraal en duurzaam woonbeleid. Levensloopbestendige woningen zijn de norm.

Woningen in Helmond worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen.

Ouderen De ChristenUnie wil dat de gemeente Helmond de komende periode fors gaat investeren in (aangepaste) woningen en gemeenschappelijke woonvormen voor onze ouderen. Collectieve woonvormen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor onderling contact, gezelschap en burenhulp. Ook bevordert het realiseren van voldoende woningen voor ouderen de doorstroom op de woningmarkt.

Er komt in Helmond meer ruimte voor woonzorgprojecten maar ook voor meergeneratiewoningen, inclusieve buurten en hofjes.

In Helmond mogen er geen belemmeringen zijn voor collectieve woonvormen voor senioren (‘krasse knarrenhofjes’) en gemengd wonen.

Een vast te stellen percentage van de nieuw te bouwen woningen in Helmond reserveren we voor passende woonvormen voor ouderen. Bovendien wordt toegankelijkheid standaard meegenomen bij nieuwbouw, zodat alle nieuwe woningen levensloopbestendig zijn.

Helmond bouwt zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen en wijken, waardoor men langer in het eigen huis kan blijven wonen. Dit kan niet zonder een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). Eventuele belemmeringen in de regelgeving neemt de gemeente weg. Woningcorporaties grijpen renovaties aan om woningen levensloopbestendig te maken.

Betaalbare woningen, ook voor jongeren

Wonen is voor woningeigenaren die al decennia een huis bezitten meestal goed betaalbaar, voor jongeren en huurders in de vrije sector is betaalbaar wonen in onze gemeente een heel ander verhaal. Daar maken we ons grote zorgen over.

Betaalbaar starten: Starters moeten in Helmond hun wooncarrière kunnen beginnen. We willen de schaarste eerlijk verdelen en een deel van de te bouwen en vrijkomende sociale huurwoningen reserveren voor starters, die op hun beurt doorstromen zodra hun inkomensniveau dat toelaat.

Helmond zet zich in om starters ruimte te geven op de woningmarkt. Naast de startersleningen wordt er gezocht naar nieuwe instrumenten zoals bijvoorbeeld Duokoop (de koper koopt alleen de woning en niet de grond) en koopgarant (kopen met korting meestal via de woningstichting).

In Helmond onderzoeken we de mogelijkheden voor ‘duo-wonen’: Jongeren en senioren delen een te grote (senioren)woning, zodat jongeren een woonstart kunnen maken en er tegelijk sprake is van een bepaalde mate van ondersteuning voor de oudere(n).

Woningcorporaties

De ChristenUnie wil dat de gemeente Helmond woningcorporaties de ruimte geeft om innovatief, vraaggericht en toekomstbestendig te kunnen bouwen, maar vraagt daarbij wel duidelijke kaders via een gemeentelijke woonvisie. In deze woonvisie moet aandacht zijn voor ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. De komende raadsperiode moet er een plan zijn hoe we in Helmond de bestaande woningvoorraad volledig gaan verduurzamen.

Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen. Woningcorporaties hebben een blijvende taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau van de buurt en de wijk. Daarbij organiseren corporaties het leefbaarheidsbeleid niet alleen voor maar vooral mét de bewoners in Helmond.

Ruim baan voor woningcorporaties. Naast betaalbare koopwoningen, zijn er vooral meer sociale en (lage) middeldure huurwoningen nodig waaronder appartementen en studio’s voor starters en gescheiden gezinnen.

De gemeente zorgt samen met de wooncorporaties voor dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor speciale doelgroepen (ambulante cliënten beschermd wonen, statushouders, tienermoeders, arbeidsmigranten.)

De gemeente Helmond stelt met de woningcorporaties doelen op, gericht op het verbeteren van de energiehuishouding van woningen.

De gemeente besteedt in de prestatieafspraken met de woningcorporaties aandacht aan:

o de beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen,

o de leefbaarheid in wijken en de sociale koopsector,

o eventuele verkoop bestaande voorraad woningen,

o aantal nieuw te bouwen woningen,

o verduurzaming van bestaande woningen

o duurzaamheid als norm bij nieuwbouw,

o aantal te vestigen statushouders en andere doelgroepen zoals mensen vanuit de beschermde woonvorm naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding.

Duurzame woningen en andere gebouwen

Verduurzaming van de woningvoorraad is een immense opgave en vooral ook een zaak van lange adem. Bij de energietransitie is isolatie van woningen van groot belang. Deze transitie raakt alle terreinen van onze economie en samenleving, niet in het minst de gebouwde omgeving.

Wijkgerichte aanpak bestaande bouw. In de bestaande bouw wordt jaarlijks een ambitieus maar realistisch aantal woningen voorzien van een duurzame warmteoplossing. Dit gebeurt zo mogelijk in een wijkgerichte aanpak.

Klimaatbestendige nieuwbouw. Bij nieuwbouw gaat het niet alleen om energiebesparing en gasvrij bouwen, maar ook om klimaatbestendigheid, zowel voor wat betreft de omgang met water - waaronder het afkoppelen van hemelwater en afvalwater - als het voorkomen van hittestress.

Voorkom energiearmoede. Wijken met slecht geïsoleerde huizen en bewoners met lage inkomens moeten niet achteraan, maar vooraan staan bij de energietransitie. Waar aardgas geleidelijk wordt vervangen door duurzame warmte, wordt ook geïnvesteerd in isolatie, zodat de energierekening echt omlaag gaat. Daardoor blijven de woonlasten bij verduurzaming gelijk (woonlastenneutraal) en worden woningen ook nog eens comfortabeler.

8.2 Ruimte

Het dagelijks werk van de gemeente: de openbare ruimte.

Een belangrijk deel van ons leven maken we gebruik van gemeentelijke voorzieningen. De straatverlichting werkt, de straat ligt er netjes bij, er zijn bosjes en grasvelden. Stel je eens voor dat we het zonder openbare verlichting moesten doen! Of dat het vuil niet wordt opgehaald? Met dit dagelijks werk draagt de gemeente bij aan ons geluk.

De openbare ruimte heeft invloed op onze gezondheid. Als we wandelen, kunnen spelen, hardlopen, of fitnessen in de buitenruimte. Een hardlooprondje wordt spannender als er een start en finishstreep op de weg staan.

Ook Helmond moet zich voorbereiden op klimaatverandering. Er komen meer hoosbuien en meer hittegolven. Juist bij de inrichting van de openbare ruimte moet je daar nu keuzes in maken, vindt de ChristenUnie. Met meer ruimte voor water en groen wordt de stad robuuster. Tegelijk geeft dit weer meer kansen voor biodiversiteit in de stad.

Ook voor ons gevoel van veiligheid, de vrijheid om anderen te ontmoeten en contacten te leggen is een goede, sociaal veilige, openbare ruimte van levensbelang.

De ChristenUnie denkt dan ook aan groepen die minder makkelijk hun weg vinden, mensen met rollator, blindenstok, of kinderwagen, iedereen moet in onze gemeente zijn of haar weg kunnen vinden.

In Helmond is er voldoende ruimte voor kinderen om te spelen, in speeltuinen, maar ook in bosjes om hutten te kunnen bouwen en in bomen te klimmen.

De openbare ruimte daagt uit tot spelen en bewegen, ook voor volwassenen.

De openbare ruimte geeft ruimte aan water en groen om klimaatverandering te kunnen vangen. Stortbuien kunnen zo beter opgevangen worden, bij hete zomers gaan we zo hittestress tegen.

Onze gemeentelijke gebouwen krijgen zo veel mogelijk groene gevels en daken.

Ontwerp de openbare ruimte op en top toegankelijk.

Door middel van een (beeld)kwaliteitsplan maakt de gemeente met haar inwoners afspraken over de openbare ruimte.

De gemeente geeft ruimte aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden.

Open landschappen behouden, versnippering voorkomen. Open landschappen mogen niet steeds kleiner worden. Verrommeling, versnippering en opdringerige zichtlocaties langs wegen willen we tegengaan.

Omgevingswet

Per 1 januari 2022 komt een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. De nieuwe wet moet bestaande wetten vervangen en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. De overgang naar de Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein aangaat maar ook het sociale- en gezondheidsdomein.

De ChristenUnie is voor een goede participatieverordening waarin beschreven staat hoe de participatie van burgers vormgegeven moet worden. Vooral: laat de gemeente daarin een goed voorbeeld geven.

We pleiten voor een goede omgevingsvisie op gemeentelijk niveau; bij voorkeur gemaakt in dialoog met de bewoners;

Belangrijk is ook een goed werkend DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Vooral: goede ondersteuning voor burgers die niet (zo) digitaal vaardig zijn.

Bij de uitvoering van de Omgevingswet werkt de gemeente Helmond nauw samen met de Provincie en het Waterschap.

Groene Schoolpleinen

We stimuleren groene schoolpleinen. Kinderen vinden een groen schoolplein leuker, mooier en prettiger, zijn geconcentreerder, rustiger, bewegen meer, zijn meer in contact met de natuur en hebben een uitdagendere speelomgeving. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan verminderen van wateroverlast, hittestress en is het goed voor de biodiversiteit.

Natuur De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving.

Bij de inrichting van de openbare ruimte in Helmond wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen. Daar waar deze verdwenen is wordt ingezet op herstel.

Geen bezuiniging op natuur- en milieueducatie.

Berkendonk gratis toegankelijk houden.

Ook de Metropool Regio Eindhoven [MRE] moet hierop aangesproken worden.

Basisprogramma 2022-2026 | Programma 41

Hoofdstuk 9 Mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie voor?

Goede wegen, paden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk om economische, sociale en culturele activiteiten te ondernemen. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Maar de groeiende mobiliteit mag niet ten koste gaan van onze leefomgeving.

Meer dan de helft van de verplaatsingen gebeurt op korte afstand. Daarom krijgt langzaam verkeer in Helmond voorrang. Dit maakt onze woonomgeving leefbaar, veilig en duurzaam.

De ChristenUnie gaat zich de komende periode verder inzetten voor verduurzaming van de mobiliteit (volledig CO2-neutraal in 2040), voor het vermijden van overbodig verkeer en voor vergroting van het aandeel lopen, fietsen en openbaar vervoer in de totale mobiliteit in Helmond.

Om deze duurzame mobiliteitstransitie te realiseren investeren we in sociaal veilige wandelroutes, in meer ruimte voor de fiets met een fijnmazig netwerk van doorfietsroutes met een hoge kwaliteit, in snelle, frequente en rechtstreekse busverbindingen en in een goede afstemming tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. De gemeente Helmond is (samen met de MRE/provincie en Rijk) verantwoordelijk voor infrastructuur van hoog niveau.

9.1 Voetgangers

Barrières voor voetgangers moeten verdwijnen, te beginnen bij basisscholen, winkelcentra, zorgvoorzieningen en andere belangrijke ontmoetingsplekken en de looproutes daar naar toe. Verhoogd liggende trottoirs moeten op elke hoek voorzien zijn van op- en afritbanden voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Voetpaden moeten volledig gebruikt kunnen worden dus obstakels worden weggehaald en overhangend groen of heggen teruggebracht tot de erfgrens.

Wandelpaden van en naar openbare voorzieningen wil de ChristenUnie voorzien van voldoende bankjes, zodat ook mensen die minder goed ter been zijn, geregeld kunnen rusten of elkaar ontmoeten.

9.2 Fiets

De ChristenUnie wil een blijvende ambitieuze fietsagenda voor Helmond gericht op groei van het fietsverkeer.

Er komt op de begroting een apart fietsbudget en er wordt maximaal gebruik gemaakt van subsidies van andere overheden. In samenwerking met de omliggende gemeenten en de provincie investeren we ook in veelgebruikte woon-werk routes.

Fietsroutes moeten comfortabel zijn en worden daarom bij voorkeur uitgevoerd in rood asfalt. Bij 50 km wegen zijn fietspaden de norm. Deze fietspaden zijn tenminste 2 meter breed om ruimte te bieden voor e-bike en bakfiets en om fietsfiles te voorkomen.

Op 30 km wegen die onderdeel zijn van een fietsroute komen fietsstroken in rood asfalt en heeft de rest van de straat klinkers met uitzondering van busroutes. Fietsstroken zijn tenminste 1,80 meter breed zodat fietsers naast elkaar kunnen fietsen. Auto’s krijgen met het oog op de verkeersveiligheid of voldoende ruimte om fietsers in te halen of worden door een smal wegprofiel gedwongen achter fietsers te blijven rijden.

Er komen meer fietsstraten waar de auto ‘te gast’ is en de fiets het primaat heeft.

Slecht onderhouden fietspaden worden aangepakt. Zo veel mogelijk fietsroutes worden bij sneeuw schoongeveegd.

Langs wegen met twee autorijstroken per richting worden fietspaden geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer zodat fietsers minder vaak hoeven over te steken.

Er komen (regionale) doorfietsroutes. Op deze routes heeft de fiets zo veel mogelijk voorrang. Zo stimuleren we het gebruik van de fiets in het woon- werkverkeer met zo min mogelijk hinder van obstakels en het overig verkeer.

Fietsvriendelijke wijken. De gemeente gaat bij nieuwbouw of herstructurering van wijken uit van het fietsverkeer en richt wijken fiets- en kindvriendelijk in. Er komen sociaal veilige fietsverbindingen die wijken onderling snel verbinden. Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Deze worden zoveel mogelijk verwijderd.

Bij winkelcentra, bushaltes en overige attractiepunten komen genoeg fietsenrekken die voldoen aan de normen zodat fietsen veilig en gebruiksvriendelijk kunnen worden gestald.

De gemeente gaat samen met andere gemeenten in de regio fietsvriendelijke horeca het predicaat fietscafé geven. Deze gelegenheden hebben voldoende stallingen, een sanitaire ruimte, een EHBO-uitrusting, een fietsreparatieset inclusief fietspomp, een gratis watervulpunt en bieden de mogelijkheid om elektrische fietsen op te laden.

Weesfietsen. Bij het verwijderen van weesfietsen worden eigenaars op tijd gewaarschuwd met een duidelijke sticker met uitleg.

Deelfietsen en scooters. De gemeente opent met de NS of een andere deelfietsaanbieder ook bij onze OV-knooppunten verhuurpunten voor de OV-fiets of een ander deelfietssysteem. Deelfietsen moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn. Om verrommeling van de openbare ruimte te voorkomen komt er een vergunningsysteem voor aanbieders van deelmobiliteit.

Knelpunten in kaart. Met onze inwoners en de (lokale) fietsersbond gaan we ook de komende periode de fietsknelpunten inventariseren. We kijken daarbij onder andere naar comfort, veiligheid, directheid en doorstroming.

De ChristenUnie gaat zich inzetten voor oplaadpunten voor elektrische fietsen en watertappunten bij culturele plekken.

De N279 moet zo snel als mogelijk is opgeknapt worden tussen Veghel en Asten. We blijven tegenstander van verbreding van deze weg langs de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. Ook de omleiding om Dierdonk kan geschrapt worden.

Hoofdstuk 10 Kunst, cultuur en sport

10.1 Kunst en cultuur

Waar staat de ChristenUnie voor?

Kunst, cultuur en creativiteit verrijken het leven en de samenleving. Kunst kan confronteren, stilzetten, ontspannen, wakker schudden en verbinden.

In onze culturele instellingen werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van de samenleving. Kunst en cultuur zijn eerst en vooral van en voor de samenleving. De overheid vervult een belangrijke rol als subsidieverstrekker, opdrachtgever en hoeder van ons culturele klimaat en erfgoed.

Kunst is ook voor en van iedereen. Het is belangrijk dat er toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is, met name voor jongeren. Door amateurkunsten te beoefenen, ontdekken en ontwikkelen zij hun creatieve talenten. Cultuur dichtbij

De ChristenUnie is voor cultuur in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. We koesteren onze eigen lokale geschiedenis.

Cultuureducatie voor alle kinderen. Dichtbij en betaalbaar. Kinderen uit gezinnen in armoede kunnen korting krijgen of gratis deelnemen. Dit wordt ook meegenomen in subsidievoorwaarden voor culturele instellingen.

De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen in Helmond.

Bibliotheken en overige culturele accommodaties

Voor veel inwoners in Helmond is de bibliotheek de toegang tot boeken, informatie, een cursus en ontmoeting. Ook is de bibliotheek belangrijk als aanvulling op het leesonderwijs voor kinderen, laaggeletterden en nieuwkomers.

Gebouwen worden zoveel mogelijk multifunctioneel benut; Om het gebruik te optimaliseren, maar ook om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, verenigingen, kinderopvang, bibliotheken en muziekscholen, zorginstellingen, etc., te vinden en te versterken.

Investeren in dure cultuurgebouwen is nodig maar moet kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn.

De ChristenUnie wil de exploitaties van culturele accommodaties in Helmond gunstig beïnvloeden door in te zette op lagere energielasten. Dit door het verduurzamen van de gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen/bouwplannen willen we dit nadrukkelijk betrekken en bij groot onderhoud hierover advies inwinnen.

Monumenten en (kerkelijk) erfgoed

Erfgoed en monumenten zijn beeldbepalende elementen in het centrumgebied en onze wijken. Het zijn bakens in een veranderende wereld en brengen herinneringen met zich mee. Goed onderhoud en beheer van erfgoed en monumenten vinden we belangrijk en we kijken daarbij ook naar nieuwe invullingen van oude gebouwen. Kerken zijn als religieus erfgoed eveneens beeldbepalend. Voor veel Nederlanders dragen kerken herinneringen aan belangrijke momenten in het leven. Kerken bieden een plek voor vieringen en bezinning. Veel kerken verliezen echter hun functie en daardoor dreigt leegstand en achterstallig onderhoud. Niet alle kerken kunnen behouden worden, maar er liggen wel kansen in een waardige alternatieve bestemming.

De ChristenUnie wil onderzoek naar de mogelijkheid van een gevelfonds, om historische gevels en binnensteden hun elan terug te geven. Dit fonds helpt ondernemers en verhuurders om hun gevels op straatniveau op te knappen.

De gemeente Helmond stelt een eigen kerkenvisie op met als doel zoveel mogelijk kerkgebouwen in stand te houden, maar ook om kansen voor herbestemming niet te missen en samen met de provincie op tijd in te zetten op behoud van het religieus erfgoed.

Musea

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale/regionale geschiedenis vraagt zorgvuldigheid. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. Voor het financieel ondersteunen van onze musea en het archief zoekt de gemeente samenwerking in de regio en bij derde (particuliere) partijen.

Evenementen

Evenementen in Helmond moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid.

10.2 Sport

Bij sporten staat plezier voorop. Daarom kiest de ChristenUnie voor een toegankelijke sportwereld waarin iedereen kan meedoen. Jong, oud, mindervalide, arm, getalenteerd of gewoon gezellig met elkaar; voor iedereen moet sport beschikbaar zijn.

Waar staat de ChristenUnie voor?

Sport brengt mensen in beweging. Sport stimuleert lichaam en geest tot optimale prestaties en bevordert een gezonde en vitale samenleving. Daarom is het nodig om ook voor de toekomst voldoende sportfaciliteiten te hebben; van openbare beweegplekken tot sportparken en sportaccommodaties. De ChristenUnie zet zich in voor een toegankelijke sportwereld. Iedereen is welkom! Sport breng ook mensen samen. Sportverenigingen fungeren vaak als cement in de samenleving en verdienen steun, zeker nu deze door de coronacrisis grote klappen hebben gehad. Het is goed voor kinderen dat ze leren dat bewegen leuk is, dat ze leren om doelen te stellen en samen te werken in een team. Daarom willen we dat sport toegankelijk is voor iedereen, in het bijzonder voor de jeugd, zonder fysieke drempels. Het is van groot belang dat alle kinderen kunnen sporten. Ook de kinderen uit een gezin met een kleinere portemonnee.

Sport dichtbij

Het stimuleren van minima, ouderen, mensen met een beperking en mensen die nog niet sporten om meer te gaan bewegen staat hoog in het vaandel bij de ChristenUnie. De ChristenUnie pleit voor open sportclubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein. Maar in de gemeente Helmond nodigen ook de verschillende fiets-, vaar-, wandel- en hardlooproutes en veilige ‘ommetjes’ uit tot bewegen en meedoen.

Bij het plannen en bouwen van nieuwe wijken en infrastructurele projecten wil de ChristenUnie dat er plaats komt voor zoveel mogelijk openbare beweegplekken en -routes in de openbare ruimte. Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor openbare fitnessapparaten.

Een gezonde leefstijl met voldoende beweging draagt ook voor ouderen bij aan zelfredzaamheid en sociaal contact. Voor alle ouderen in onze gemeente ontwikkelt de gemeente laagdrempelige sport- en beweegprojecten.

Sportaccommodaties

Het is mooi als mensen hun sporttalenten ontwikkelen en zelfs door kunnen groeien naar de topsport. Ook fungeert de topsport vaak als stimulerend voorbeeld. Helmond Sport moet hier nadrukkelijk genoemd worden. Sportpark De Braak heeft een belangrijke functie naast de passieve recreatie. De focus van de gemeente Helmond ligt natuurlijk in de eerste plaats op de breedtesport. Op sport voor iedereen, dichtbij en betaalbaar.

Naast het zo beweeg-vriendelijk mogelijk inrichten van de openbare ruimte is het belangrijk dat de sportaccommodaties goed onderhouden, toegankelijk voor mensen met een beperking en veilig zijn. De gemeente staat in nauw contact met de sportverenigingen en heeft de behoefte aan voorzieningen goed in beeld en maakt op basis daarvan een (financiële) jaarplanning. De gemeente probeert alle verenigingen op een eerlijke maar ook financieel passende manier te bedienen. Daarbij houdt de gemeente rekening met een goede spreiding van sportvoorzieningen over onze gemeente. De ChristenUnie wil ook dat de gemeente het accommodatiebeleid afstemt met omliggende gemeenten met als doel elkaar en de sportdeelname te versterken.

Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Elk kind in Helmond heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwem-ABC. In samenwerking met de scholen wordt hier op toegezien.

Sportaccommodaties moeten tijdig onder de loep genomen worden m.b.t. een te kort aan velden of verouderde voorzieningen zoals Brandevoort en HVV.

Helmond

22.01.2022

Geacht college en leden van de Gemeenteraad van Helmond.

Zoals mogelijk bekend, heeft de ChristenUnie Helmond altijd geopteerd voor 9 ledigingen voor dezelfde prijs als nu de gewraakte zes ledigingen per jaar m.b.t. grof vuil in de gemeente Helmond.

Deze maand is dus de maand van de waarheid m.b.t. de effectiviteit van dit nieuwe systeem.

We hebben al enkele aanslagen gezien van mensen die denken niet boven het aantal van zes te zijn uitgekomen.

Er zijn al mensen die bezwaar maken en dat is digitaal nog een heel gezoek. Je kunt dit natuurlijk ook per post doen. Nu kun je bezwaar maken voor 5 of 10 euro en dan eerst de dure portokosten betalen. Ambtelijk lijkt het ons ook erg arbeidsintensief.

En dan nog hoe ga je bewijzen dat je gelijk hebt?

Er wordt gevraagd om bewijsstukken!

Hoe had men dit moeten doen?

Foto I met datum bij de container en zo verder. Is dat dan een geldig bewijsstuk?!

Waarom niet omgedraaid? Er dient bij de aanslag een elektronische uitdraai te staan die er bij de aanslag al bij zit zodat mensen het makkelijker kunnen controleren.

De overheid is hier weer verre van duidelijk en staat ver van de burger af.

Wij hebben de volgende vragen.

1.       Bent u het met ons eens dat dit afrekensysteem erg onduidelijk is en in het nadeel van uw eigen burgers? Met name het niet automatisch kunnen betalen tot 25 euro, en ook niet vermelden bij niet betaling – om welke reden dan ook- wat de oplopende kosten zijn?

2.       Bent u bereid om opnieuw de aanslagen te sturen met de data erop zodat mensen uw werk makkelijker  kunnen controleren?

3.       Bent u het met ons eens dat dit met name voor de burgers met een smalle beurs wel degelijk een belangrijke kwestie is?

4.       Hoeveel bezwaarschriften zijn er binnen gekomen en hoe hebt u dit afgewerkt?

5.       Hoeveel mensen hebben een extra financiele probleem gekregen bij het niet tijdig betalen en de daarbij oplopende kosten, die overigens niet vermeld worden.

Het moge duidelijk zijn dat wij vragen hebben bij deze gang van zaken,

Hoogachtend,

Namens De ChristenUnie Helmond

Lodewijk den Breejen 

Helmond 

John Wesley.

John Wesley was an Anglican minister (until the day he died), a founding member of a group that came to be called Methodist, a great revivalist, and an avid defender of Arminian Theology. Shortly after Wesley and his small band of friends began to meet at Oxford to read the Church Fathers, pray, study scripture and fast, they began receiving criticism from 'outsiders' (mostly the religious elite) and terms such as 'Holy Club', 'The Enthusiasts', 'The Reforming Club' or 'The Methodists' was used to describe them with the intent to be derogatory (Wesley always embraced those terms, and Methodist stuck).

Wesley wrote a letter on October 18th, 1732 that opposition to their gatherings increased with people requesting know on what grounds 'the Holy Club' was gathered, visiting the prisons or helping the poor and sick. In response Wesley writes, "we proposed to our friends or opponents, as we had opportunity, these and the like questions:"

Manifest

Eerste Kamerlijsttrekker Roel Kuiper heeft samen met André Rouvoet en de twaalf provinciale lijsttrekkers een politiek manifest opgesteld dat uiteenzet waar wij als ChristenUnie voor staan. Lees het manifest op http://verkiezingen.christenunie.nl/manifest en deel deze link met anderen.

Samengevat: De ChristenUnie staat uit overtuiging voor een sterke samenleving en een rechtvaardige overheid. Wij zetten ons in voor een samenleving die niet kil, maar krachtig is (naastenliefde), wij strijden tegen alles wat de samenleving rot maakt (gerechtigheid) en wij zijn zuinig op ons mooie land (rentmeesterschap).


Verkiezingsprogramma ChristenUnie Helmond is uit: https://helmond.christenunie.nl/l/library/download/1149774 

Datum: 16 september 2015

Geacht college van B & W en Gemeenteraad van Helmond

De huidige vluchtelingenproblematiek raakt ons allemaal. Op steeds meer plaatsen in het land ontstaan er initiatieven of zijn reeds in uitvoering. Helmond is een sociale en open stad waar niemand wordt uitgesloten. Helmond is ook centrumstad van de Peel en heeft daarmee een voorbeeldfunctie. Tot op heden hebben wij geen informatie of signalen gekregen vanuit de Helmondse politiek dat u deze handschoen oppakt. Het is te weinig om dit over te laten aan de Metropoolregio Eindhoven [MRE]. Er is immers op de kortst mogelijke termijn opvang en ondersteuning nodig in deze crisissituatie. Helmond als 2e stad van Zuid-Oost Brabant moet zijn verantwoordelijkheid nemen en een aandeel leveren in de opvang van de vele vluchtelingen. Zoals andere steden al doen.

Maandag 16 maart 2015

Ik bereid me voor op de verkiezingen van de Provinciale Staten 2015. De kogel is door de kerk en ik weet op wie ik stem.
Ik stem op een nette politieke correcte partij op wie ik nog nooit heb gestemd.
Het is een religieuze partij en ze kan het geweten vormen voor rechts Nederland vooral in gedoogbeleid op het gebied van hasj en op het gebied van abortus.
Welnu, ik stem ChristenUnie, lijst 14 van de verkiezingen in Noord-Brabant, omdat deze partij nooit afbrekend is maar constructief meedenkt met de regeringspartijen. Zijn ze dan het er nog niet mee eens, dan stemmen ze tegen.
Verder heeft ze ook linkse standpunten indien die redelijk zijn. Het is een partij voor het milieu, ze willen het liefst dat de economie alleen nog maar groeit als het ecologisch verantwoord is, en ze willen dat er voor de sociaal zwakkeren zo goed mogelijk gezorgd wordt.
Ze zijn tegen de verruwing van spreektaal in de politiek en verafschuwen het opkomend fascisme.

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber bezoekt Zuidoost Brabant over A67

Op dinsdag 17 februari presenteert gemeente Eindhoven een alternatief voor 'De Ruit' Eindhoven aan een ChristenUnie-delegatie die op werkbezoek is in Eindhoven. De delegatie bestaat onder andere uit Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid), Hermen Vreugdenhil (lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen), Hans Janson (ChristenUnie Eindhoven), Aaldert van der Vlies (ChristenUnie Best) en Lodewijk den Breejen (ChristenUnie Helmond).

Na het afketsen van de plannen voor 'De Ruit' in de Tweede Kamer in november vorig jaar, heeft de minister als alternatief gegeven om te investeren in de A67 (en A58). Nu lijkt de noodzaak van deze investering minder urgent geworden, maar voor een goede bereikbaarheid, doorstroming van de regio en de regionale economie is een duurzame oplossing van essentieel belang.

Jannie Visscher, wethouder in Eindhoven, zal ingaan op de verbreding van de A67. Daarnaast zullen Frans van Zeeland, wethouder in Laarbeek, en Arjen van Halem, Platform Noordoostcorridor, een korte presentatie geven.

Het werkbezoek is georganiseerd door de gemeente Eindhoven en ChristenUnie Eindhoven. De presentatie begint om 13.30 uur in het Best-Western Hotel Nobis (Nobisweg 1, naast de A67 afslag 36). Om ongeveer 14.45 uur is er een persmoment georganiseerd en zullen de politici een statement geven, kunt u vragen stellen, interviews afnemen en/of foto's maken.

Een eerlijk verhaal van Arjen Vos en Hans Vermeeren in het ED d.d. 14 maart j.l. en dat is te prijzen! Er zitten echter wel enkele kronkels in. Genoemde journalisten zeggen zelf dat ze zwevende kiezers zijn geworden en daarmee aangevend dat ze potentiele partijhoppers zijn. Als dan vervolgens een politicus dit doet is dit ineens twijfelachtig; fout of in ieder geval ongeloofwaardig. Vervolgens betrekken deze journalisten Martin Dekkers [oud raadslid D66] en Lodewijk den Breejen [oud raadslid PVDA en oud-waarnemend voorzitter van de gemeenteraad] bij de bijna afgelopen bestuursperiode, terwijl wij daar part nog deel aan hebben. Volgens het tussenkopje zijn wij actief op de transfermarkt en bij de voetballerij! Blijkbaar mogen journalisten wel als burger blijven denken en wij hebben dit recht niet, onder het motto van ééns PVDA altijd PVDA en ééns D66 altijd D66! Net als Jan Pronk heb ik op principiële gronden in een open brief aan destijds- partijvoorzitter Ploumen aangegeven dat de PVDA geen respect meer heeft voor minderheden [in dit geval het Jodendom]; ontwikkelingssamenwerking in de handel doet en dus neoliberaal is geworden. Een reactie bleef uit. Uit voorgaande heb ik mijn conclusies getrokken en heb mijn lidmaatschap opgezegd. Ik was destijds al drie jaar dubbel lid, naast PVDA ook CU, als burger toch een mensenrecht? De leden van de ChristenUnieHelmond hebben mij later - in oktober 2013- unaniem gevraagd als lijsttrekker. Als gelovig mens -actief lid van de H. Lambertusparochie- ben ik om zo te zeggen thuis gekomen, in een politieke partij die geloof een stem wil geven. Het doet mij verdriet om weggezet te worden als partijhopper terwijl ik deze periode helemaal niet in de raad heb gezeten en ook niet in de vorige periode met ruzie ben weggegaan. Ik herken mij ook niet in de analyse dat ik bij de oude bestuurscultuur zou horen, deze week heb ik namens de ChristenUnie samen met D66 en Groen Links nog nadrukkelijk gekozen voor een informateur in plaats van de grootste partij de vrije hand te geven na 19 maart. Voorwaar vernieuwend! Tenslotte een reactie naar Hans Vermeeren: blanco stemmen helpt partijen die de trouwste aanhang hebben, dus indirect kun je dan zomaar op SP, CDA of ChristenUnie gestemd hebben.

Lodewijk den Breejen
Politiek leider ChristenUnieHelmond

Onderwerp: Re: Nieuwjaarsbijeenkomst

Datum: donderdag 2 januari 2014 15:56

Geacht college,

Dank voor uw snelle reactie, wij zullen uw antwoord plaatsen naast de brief van ons die wij ook wereldkundig hebben gemaakt.
Onze reactie was dus op onderdelen niet correct, waarvoor excuses.
We hebben echter wel een reactie gehad van een organisatie dat er slechts 2 personen mochten komen en diverse burgers die het ook niet wisten! Dus we staan in onze verwarring niet alleen, dit wordt temeer in de hand gewerkt omdat er sprake is van een sluitingstermijn!
Ik wil ons dan alsnog aanmelden en zal daarvoor morgen het TheaterSpeelhuis bellen,

Geacht college en gemeenteraad van Helmond,

Helmond: 1 januari 2014
Onderwerp: Gelimiteerde nieuwjaarsreceptie

Met grote verbazing hebben wij vandaag ontdekt dat wij als ChristenUnieHelmond, en met ons vele Helmondse burgers, niet welkom zijn op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Helmond.

No. I - september 2013

Voor: bestuur; gebedshuis, [aspirant] leden; [mogelijke] sympathisanten & media

Onderwerp: Project: fietspad wel/niet afsluiten voor auto's

Helmond, 4 augustus 2013

Geacht College,

Onlangs werden wij attent gemaakt op enkele gevaarlijke verkeerssituaties in de wijk Rijpelberg. Diverse klachten hebben ons bereikt van het Jan Bungenershof en van de hoek Hollandhof 14 en aan de overzijde Jan van Vlissingenhof 49 waar de paaltjes zijn weggenomen door de Gemeente Helmond en volgens een klager ook niet teruggezet worden, want er was sprake van een project, verdere uitleg kreeg de man niet.

Daarop hebben wij telefonisch contact met u opgenomen en hebt u toegezegd de 12e augustus te reageren per telefoon, waar wij op zich akkoord mee zijn. Maar dit riep bij nader inzien toch de vraag op of dit project wel/niet afsluiten van wandelpaden/fietspaden enkel in Rijpelberg loopt of ook elders in de stad.
Zo ja, waar, en wat zijn daar dan de bevindingen?

ChristenUnie overweegt lijst in Helmond

door Hans van de Ven

e-mail: h.vdven@ed.nl

HELMOND - Op het stembiljet voor de raadsverkiezing in Helmond zou volgend jaar zomaar de naam van Lodewijk den Breejen kunnen prijken. Het voormalig PvdA- raadslid onderzoekt de mogelijkheid om met de ChristenUnie mee te doen. In december neemt het regiobestuur de beslissing of de partij een gooi naar Helmondse raadszetels gaat doen.
Zuidoost-Brabant is van oudsher geen ChristenUnie-regio. "Alleen in de Eindhovense raad heeft onze partij al een keer gezeten. Bij de vorige verkiezingen haalden we het net niet", zegt Den Breejen. "Het bestuur wilde inzetten op Eindhoven en Best en vroeg of er verder iemand geïnteresseerd was. Toen heb ik aangegeven wel wat voor de ChristenUnie in Helmond te willen doen. Ik mag nu kijken of ik hier een fractie kan vormen. We denken daarbij aan een lijst met tien namen." Met Den Breejen zelf als lijsttrekker? "Dat is geen uitgemaakte zaak. Voor mij pleit dat ik veel ervaring en kennis heb. Tegen mij pleit dat ik een enorme geschiedenis meedraag. Het kan ook zijn dat we kiezen voor een jong talent, met mij op de achtergrond. Maar andersom kan ook. Ik weet dat je de eerste vier jaar nodig hebt om goed ingevoerd te raken. Een ander zou dan als burgercommissielid kunnen warmdraaien."

Artikel Meepraten ja, invloed nee!

Met belangstelling volg ik de dialoog tussen ir. J. van den Graaf en ds. At Polhuis over de christelijke inbreng heden ten dage in de PVDA. En ik moet zeggen beide hebben vanuit hun eigen gezichtspunt grotendeels het gelijk aan hun kant. Ir. Van den Graaf zegt terecht dat de landelijke PVDA ver is weggedreven van de ideologische basis die destijds door Willem Banning is gelegd. De doorbraakmensen van destijds zoals Buskes en Ruitenberg zouden de huidige Tweede Kamerfractie niet meer kunnen volgen, denk hierbij aan de opstelling van Cohen en Martijn van Dam met betrekking tot het beoogde verbod op ritueel slachten. Vermeend dierenleed ging hier voor op eeuwenlang respect voor religieuze minderheden. Dat de Eerste Kamer dit corrigeerde is slechts een voetnoot en waarschijnlijk van tijdelijke aard.

Anderzijds heeft ds. At Polhuis gelijk als hij stelt dat hij volop kan meepraten, maar daarbij denkt hij waarschijnlijk vooral aan de lokale politiek waar hij als fractievoorzitter van zijn fractie Rotterdam/IJsselmonde natuurlijk ook een grote inbreng heeft. Dan kun je als je wilt iets doen tegen de uitbreiding van koopzondagen et cetera. Maar of hij landelijk wat in de melk te brokkelen heeft is zeer de vraag. Ideologisch staat de PVDA steeds dichter bij Groen Links en D66 en sinds kort ook bij de VVD!

De Tweede Kamer verkiezingen van 12 september 2012 hebben een verrassende uitkomst. Niet zo zeer de winnaars en verliezers, met uitzondering van de PVV misschien, maar wel de grote zetelwinst voor VVD en PVDA. Die is enorm. Samen respectievelijk 41 en 38 zetels , maakt 79 Kamerzetels, royaal over de helft! Het "rode gevaar" kan nu samen met "de partij van stagnatieregering" zo omschreven ze elkaar, een meerderheidskabinet volgen. D66 dat zo graag mee wil regeren is niet nodig, ook het CDA grijpt ernaast. Alleen als men de oude verdeling van de zetels in de Eerste Kamer meetelt komen deze partijen aan zet. Maar met wisselende meerderheden komen ze er echt wel uit. De ene keer kan het CDA niet tegen stemmen; op PVDA-dossiers kunnen Groen Links en de SP dit niet maken. Daarnaast zijn er nog de ChristenUnie en de SGP die elk wetsvoorstel puur inhoudelijk zullen beoordelen. Dus die twee partijen hebben de dure plicht eruit te komen. In het belang van hun eigen geloofwaardigheid maar eerst en vooral in het landsbelang.

Opinie ChristenUnie in ND: Meer hulp voor hetzelfde geld

vrijdag 30 maart 2012
Bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is lekker makkelijk. Het Malieveld of het Binnenhof stroomt toch niet vol met protesterende Afrikanen. Maar we mogen niet de rekening van de financiële crisis eenzijdig bij de allerarmsten in de wereld neerleggen. Zij zouden extra hard getroffen worden, terwijl ze deze crisis niet hebben veroorzaakt.
Als partijen als de VVD en de PVV zich al niet aangesproken voelen door Bijbelse noties als "rechtdoen aan de armen," laten zij zich dan wel realiseren dat het verdere isoleren van ontwikkelingslanden deze landen alleen maar instabieler maakt. Ook vergroot het de kans op terrorisme, piraterij en toenemende migratie naar het Westen. De rekening hiervoor zal uiteindelijk veel hoger zijn dan wat duurzame ontwikkelingssamenwerking ons nu kost.

Ik ben wel een voorstander van een discussie over hoe het budget voor ontwikkelingshulp beter en effectiever besteed kan worden. Wat kan er anders?

Geloven, durven, doen is het motto dat de ChristenUnie dit jaar boven haar werk schrijft. Ik ben blij met dat motto. Telkens opnieuw kom ik mensen tegen die tot bijzondere en moedige daden komen omdat ze ergens in geloven. Pasen nadert, het feest waarop u en ik stilgezet worden bij de ultieme genade van God in het offer van Zijn Zoon. Tegelijk bepaalt dat feest ons bij de hoop omdat zelfs de dood niets meer in te brengen heeft tegenover Gods liefde voor ons mensen. Dat geloof geeft ons de moed en de passie om ons in te zetten. Maar ook de hoop dat onze inspanningen Gods Koninkrijk dichterbij brengen in ons land. Ik wens u die hoop voor alles toe!

In verbondenheid met u door het geloof in de opgestane Heer.

Arie Slob - Fractievoorzitter ChristenUnie

Reformatorisch Dagblad d.d. 21 november 2011

SLOB geen man van dubbele bodems

Door: Addy de Jong

Wie meer wil weten over de drijfveren van CUleider Slob moet het morgen te presenteren boekje van zijn hand zeker lezen. Daarin laat de bescheiden politicus zich, enigszins, in zijn hart kijken.

"Altijd in beweging" (uitg. Ark Media, Amsterdam) is een pennenvrucht primair bedoeld voor de eigen achterban. En verder voor iedereen die meer wil weten over de nieuwe CU-leider Slob. Want ja, Rouvoet, bij hem hadden veel mensen inmiddels een beeld. Maar Arie Slob, wie IS dat eigenlijk? , Wie uit is op grote politieke onthullingen zal na lezing van Slobs wederwaardigheden in de landspolitiek (vanaf 2001, toen hij Kamerlid werd, tot heden) misschien teleurgesteld zijn. Zeker, het als een soort dagboek opgezette verhaal geeft een aardig overzicht over tien jaar ChristenUnie aan het Binnenhof. En inderdaad, hier en daar kleurt het eerder bekende informatie verder in.

Reactie ChristenUnie n.a.v. uitslag Eerste Kamerverkiezingen

23 mei 2011 Arie Slob, fractievoorzitter van de tweedekamer fractie van de ChristenUnie, 'Een teleurstellende uitslag. We hadden graag die derde zetel gehad. We meenden daar ook op te kunnen rekenen vanwege onze grotere rest en de wijze waarop we daar sinds jaar en dag in relatie met de SGP mee omgaan. De SGP heeft ervoor gekozen de omgang met VVD en PVV te prefereren. Dat recht hebben ze, maar het betekent wel een breuk met de omgang die wij in de EK al decennialang hebben. Op basis daarvan behaalde de SGP met onze steun in 2007 nog haar tweede zetel. Nu maakt men met voor ons weinig overtuigende argumenten een andere keuze. Het is niet anders.'
Roel Kuiper, 'Onze beide senatoren zullen in de komende jaren de politieke boodschap van de ChristenUnie in de EK vertolken. Dat zullen zij - net als de ChristenUnie-parlementariers in de TK - met een open houding richting het kabinet doen.'

Trouw 14 mei 2011
Lex Oomkes en Ingrid Weel

INTERVIEW - De wisseling van de wacht zal geen ingrijpende gevolgen hebben voor de koers van de ChristenUnie. Arie Slob, die vandaag op een partijcongres in Ede het politieke leiderschap overneemt van André Rouvoet, predikt geen revolutie. Het uitgangspunt is en blijft vanuit het christen zijn iets doen voor de samenleving.

Nederlands Dagblad 24 maart 2011

ChristenUnie moet Henk en Ingrid weer serieus nemen

De ChristenUnie moet "Henk en Ingrid" serieuzer nemen. Niet zoals de PVV dat doet, maar op een manier die hun belangrijke maatschappelijke bijdrage erkent. Het is nu te veel een partij met idealen die door hoger opgeleiden worden gekoesterd.

Naar mijn indruk staat de ChristenUnie op een historisch keerpunt: blijft zij zich opstellen als een traditioneel verzuilde partij (zoals de SGP)? In dat geval zal zij zich tevreden moeten stellen met een kleine, trouwe, maar op termijn ook slinkende aanhang.

Het alternatief is dat de ChristenUnie zich verbreedt tot een partij die gebaseerd is op een aantal duidelijk christelijke waarden, maar zonder zich expliciet als een partij van gelovige christenen te afficheren. Het profiel kan dan niet langer gebaseerd zijn op een christelijke partijcultuur (met gebed en evangelische gezangen bij de opening en sluiting van vergaderingen) of op de traditioneel christelijk-ethische issues (abortus en euthanasie). Ook zal men zich van morele oordelen over homoseksualiteit moeten onthouden. In plaats daarvan zal men een duidelijk christelijk geïnspireerde, maar veel breder wervende politieke filosofie moeten omarmen op basis waarvan men de eigen standpunten kan beargumenteren. Met deze tweede optie zet de ChristenUnie de binding met haar eigen trouwe achterban ongetwijfeld enigszins onder druk, maar in de zekerheid van het feit dat die achterban toch al steeds ontrouwer werd en steeds eigenzinniger gaat stemmen.

Nederlands Dagblad, 26 april 2011

ChristenUnie moet christelijk-sociaal blijven

De ChristenUnie moet niet toegeven aan de druk om een scherp christelijk-sociaal profiel op te geven.

Dat stelt J.P. de Vries, oud-senator voor de ChristenUnie en voormalig hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, in een opinieartikel op de website 'Opunie'.

De Vries stelt dat de sfeer in de politiek op dit moment onversneden rechts is. In dat politieke klimaat raken 'wezenlijke Bijbelse waarden' in de knel. Opkomen voor de bescherming van Gods schepping, voor vreemdelingen en mensen met een handicap, voor de armen in de wereld geldt voor velen tegenwoordig als links. Bij het verdedigen van die waarden moet de 'ChristenUnie maar niet schrikken als zij als links wordt bestempeld'.

Nederlands Dagblad, 9 mei 2011

Waar blijft de unie van alle christenen?

De ChristenUnie wil graag meer rooms-katholieke stemmers. Maar dan is het aantreden van Arie Slob als nieuwe politiek leider misschien een goed moment om de discussie aan te gaan over de grondslag. Waarom niet de geloofsbelijdenis van Nicea in plaats van de Heidelbergse Catechismus?

De ChristenUnie vist, vooral in electorale tijden, graag in de vijver van het katholieke bevolking. Keer op keer blijkt dat veel katholieken zich erg aangetrokken voelen tot het sociaal-conservatieve gedachtegoed van deze partij. De partij heeft voor hen aantrekkelijke standpunten rond ethische kwesties als abortus en euthanasie, zorg voor de zwakkeren in de samenleving en de openlijke belijdenis van een duidelijk christelijke inspiratie. Veel katholieken voelen zich niet meer vertegenwoordigd door het CDA. Toch is de stap om op de ChristenUnie te stemmen, laat staan lid te worden, voor velen van hen nog een stap te ver. En dat is jammer voor de christelijk geïnspireerde politiek van Nederland.

De reden voor deze katholieke huiver is de grondslag van de CU. Daarin staat onder andere: "Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, die door de Drie Formulieren van Eenheid wordt nagesproken en die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat."